一 先晴对雨,地对天,天地对山川。 qíng duì yǔ , dì duì tiān , tiān dì duì shān chuān 。
山川对草木,赤壁对青田。 shān chuān duì cǎo mù , chì bì duì qīng tián 。
郏鄏鼎,武城弦,木笔对苔钱。 jiá rǔ dǐng , wǔ chéng xián , mù bǐ duì tái qián 。
金城三月柳,玉井九秋莲。 jīn chéng sān yuè liǔ , yù jǐng jiǔ qiū lián 。
何处春朝风景好,谁家秋夜月华圆。 hé chù chūn cháo fēng jǐng hǎo , shuí jiā qiū yè yuè huá yuán 。
珠缀花梢,千点蔷薇香露; zhū zhuì huā shāo , qiān diǎn qiáng wēi xiāng lù ;
练横树杪,几丝杨柳残烟。 liàn héng shù miǎo , jǐ sī yáng liǔ cán yān 。

前对后,后对先,衆丑对孤妍。 qián duì hòu , hòu duì xiān , zhòng chǒu duì gū yán 。
莺簧对蝶板,虎穴对龙渊。 yīng huáng duì dié bǎn , hǔ xué duì lóng yuān 。
击石磬,观韦编,鼠目对鸢肩。 jī shí qìng , guān wéi biān , shǔ mù duì yuān jiān 。
春园花柳地,秋沼芰荷天。 chūn yuán huā liǔ dì , qiū zhǎo jì hé tiān 。
白羽频挥閒客坐,乌纱半坠醉翁眠。 bái yǔ pín huī xián kè zuò , wū shā bàn zhuì zuì wēng mián 。
野店几家,羊角风摇沽酒旆; yě diàn jǐ jiā , yáng jiǎo fēng yáo gū jiǔ pèi ;
长川一带,鸭头波泛卖鱼船。 zhǎng chuān yī dài , yā tóu bō fàn mài yú chuán 。

离对坎,震对乾,一日对千年,尧天对舜日,蜀水对秦川。 lí duì kǎn , zhèn duì gān , yī rì duì qiān nián , yáo tiān duì shùn rì , shǔ shuǐ duì qín chuān 。
苏武节,郑虔毡,涧壑对林泉。 sū wǔ jié , zhèng qián zhān , jiàn hè duì lín quán 。
挥戈能退日,持管莫窥天。 huī gē néng tuì rì , chí guǎn mò kuī tiān 。
寒食芳辰花烂熳,中秋佳节月婵娟。 hán shí fāng chén huā làn màn , zhōng qiū jiā jié yuè chán juān 。
梦里荣华,飘忽枕中之客; mèng lǐ róng huá , piāo hū zhěn zhōng zhī kè ;
壶中日月,安閒市上之仙。 hú zhōng rì yuè , ān xián shì shàng zhī xiān 。

results matching ""

    No results matching ""