八 庚深对浅,重对轻,有影对无声。 shēn duì qiǎn , zhòng duì qīng , yǒu yǐng duì wú shēng 。
蜂腰对蝶翅,宿醉对馀酲。 fēng yāo duì dié chì , sù zuì duì yú chéng 。
天北缺,日东生,独卧对同行。 tiān běi quē , rì dōng shēng , dú wò duì tóng háng 。
寒冰三尺厚,秋月十分明。 hán bīng sān chǐ hòu , qiū yuè shí fēn míng 。
万卷书容閒客览,一樽酒待故人倾。 wàn juǎn shū róng xián kè lǎn , yī zūn jiǔ dài gù rén qīng 。
心侈唐玄,厌看霓裳之曲; xīn chǐ táng xuán , yàn kàn ní cháng zhī qū ;
意骄陈主,饱闻玉树之赓。 yì jiāo chén zhǔ , bǎo wén yù shù zhī gēng 。

虚对实,送对迎,后甲对先庚。 xū duì shí , sòng duì yíng , hòu jiǎ duì xiān gēng 。
鼓琴对舍瑟,搏虎对骑鲸。 gǔ qín duì shě sè , bó hǔ duì qí jīng 。
金匼匝,玉瑽琤,玉宇对金茎。 jīn kē zā , yù cōng chēng , yù yǔ duì jīn jīng 。
花间双粉蝶,柳内几黄莺。 huā jiān shuāng fěn dié , liǔ nèi jǐ huáng yīng 。
贫里每甘藜藿味,醉中厌听管絃声。 pín lǐ měi gān lí huò wèi , zuì zhōng yàn tīng guǎn xián shēng 。
肠断秋闺,凉吹已侵重被冷; cháng duàn qiū guī , liáng chuī yǐ qīn zhòng bèi lěng ;
梦惊晓枕,残蟾犹照半窗明。 mèng jīng xiǎo zhěn , cán chán yóu zhào bàn chuāng míng 。

渔对猎,钓对耕,玉振对金声。 yú duì liè , diào duì gēng , yù zhèn duì jīn shēng 。
雉城对雁塞,柳嫋对葵倾。 zhì chéng duì yàn sāi , liǔ niǎo duì kuí qīng 。
吹玉笛,弄银笙,阮杖对桓筝。 chuī yù dí , nòng yín shēng , ruǎn zhàng duì huán zhēng 。
墨呼鬆处士,纸号楮先生。 mò hū sōng chù shì , zhǐ hào chǔ xiān shēng 。
露浥好花潘岳县,风搓细柳亚夫营。 lù yì hǎo huā pān yuè xiàn , fēng cuō xì liǔ yà fū yíng 。
抚动琴絃,遽觉座中风雨至; fǔ dòng qín xián , jù jué zuò zhōng fēng yǔ zhì ;
哦成诗句,应知窗外鬼神惊。 ó chéng shī jù , yīng zhī chuāng wài guǐ shén jīng 。

results matching ""

    No results matching ""