三 餚风对雅,象对爻,巨蟒对长蛟。 fēng duì yǎ , xiàng duì yáo , jù mǎng duì zhǎng jiāo 。
天文对地理,蟋蟀对螵蛸。 tiān wén duì dì lǐ , xī shuài duì piāo xiāo 。
龙生矫,虎咆哮,北学对东胶。 lóng shēng jiǎo , hǔ páo xiào , běi xué duì dōng jiāo 。
筑台须垒土,成屋必诛茅。 zhú tái xū lěi tǔ , chéng wū bì zhū máo 。
潘岳不忘秋兴赋,边韶常被昼眠嘲。 pān yuè bù wàng qiū xìng fù , biān sháo cháng bèi zhòu mián cháo 。
抚养羣黎,已见国家隆治; fǔ yǎng qún lí , yǐ jiàn guó jiā lóng zhì ;
滋生万物,方知天地泰交。 zī shēng wàn wù , fāng zhī tiān dì tài jiāo 。

蛇对虺,蜃对蛟,麟薮对鹊巢。 shé duì huī , shèn duì jiāo , lín sǒu duì què cháo 。
风声对月色,麦穗对桑苞。 fēng shēng duì yuè sè , mài suì duì sāng bāo 。
何妥难,子云嘲,楚甸对商郊。 hé tuǒ nán , zi yún cháo , chǔ diān duì shāng jiāo 。
五音惟耳听,万虑在心包。 wǔ yīn wéi ěr tīng , wàn lǜ zài xīn bāo 。
葛被汤徵因仇饷,楚遭齐伐责包茅。 gé bèi tāng zhēng yīn chóu xiǎng , chǔ zāo qí fá zé bāo máo 。
高矣若天,洵是圣人大道; gāo yǐ ruò tiān , xún shì shèng rén dà dào ;
淡而如水,实爲君子神交。 dàn ér rú shuǐ , shí wèi jūn zǐ shén jiāo 。

牛对马,犬对猫,旨酒对嘉餚。 niú duì mǎ , quǎn duì māo , zhǐ jiǔ duì jiā yáo 。
桃红对柳绿,竹叶对鬆梢,藜杖叟,布衣樵,北野对东郊。 táo hóng duì liǔ lǜ , zhú yè duì sōng shāo , lí zhàng sǒu , bù yī qiáo , běi yě duì dōng jiāo 。
白驹形皎皎,黄鸟语交交。 bái jū xíng jiǎo jiǎo , huáng niǎo yǔ jiāo jiāo 。
花圃春残无客到,柴门夜永有僧敲。 huā pǔ chūn cán wú kè dào , chái mén yè yǒng yǒu sēng qiāo 。
牆畔佳人,飘扬竞把鞦韆舞; qiáng pàn jiā rén , piāo yáng jìng bǎ qiū qiān wǔ ;
楼前公子,笑语争将蹴踘抛。 lóu qián gōng zǐ , xiào yǔ zhēng jiāng cù jū pāo 。

results matching ""

    No results matching ""