十四 盐悲对乐,爱对嫌,玉兔对银蟾。 bēi duì lè , ài duì xián , yù tù duì yín chán 。
醉侯对诗史,眼底对眉尖。 zuì hóu duì shī shǐ , yǎn dǐ duì méi jiān 。
风飁飁,雨绵绵,李苦对瓜甜。 fēng xí xí , yǔ mián mián , lǐ kǔ duì guā tián 。
画堂施锦帐,酒市舞青帘。 huà táng shī jǐn zhàng , jiǔ shì wǔ qīng lián 。
横槊赋诗传孟德,引壶酌酒尚陶潜。 héng shuò fù shī chuán mèng dé , yǐn hú zhuó jiǔ shàng táo qián 。
两曜迭明,日东生而月西出; liǎng yào dié míng , rì dōng shēng ér yuè xī chū ;
五行式序,水下润而火上炎。 wǔ xíng shì xù , shuǐ xià rùn ér huǒ shàng yán 。

如对似,减对添,绣幕对朱帘。 rú duì shì , jiǎn duì tiān , xiù mù duì zhū lián 。
探珠对献玉,鹭立对鱼潜。 tàn zhū duì xiàn yù , lù lì duì yú qián 。
玉屑饭,水晶盐,手剑对腰镰。 yù xiè fàn , shuǐ jīng yán , shǒu jiàn duì yāo lián 。
燕巢依邃阁,蛛网挂虚檐。 yàn cháo yī suì gé , zhū wǎng guà xū yán 。
夺槊至三唐敬德,弈棋第一晋王恬。 duó shuò zhì sān táng jìng dé , yì qí dì yī jìn wáng tián 。
南浦客归,湛湛春波千顷淨; nán pǔ kè guī , zhàn zhàn chūn bō qiān qǐng jìng ;
西楼人悄,弯弯夜月一钩纤。 xī lóu rén qiāo , wān wān yè yuè yī gōu xiān 。

逢对遇,仰对瞻,市井对闾阎。 féng duì yù , yǎng duì zhān , shì jǐng duì lǘ yán 。
投簪对结绶,握髮对掀髯。 tóu zān duì jié shòu , wò fà duì xiān rán 。
张绣幕,卷珠帘,石碏对江淹。 zhāng xiù mù , juǎn zhū lián , shí què duì jiāng yān 。
宵征方肃肃,夜饮已厌厌。 xiāo zhēng fāng sù sù , yè yǐn yǐ yàn yàn 。
心褊小人长慼慼,礼多君子屡谦谦。 xīn biǎn xiǎo rén zhǎng qī qī , lǐ duō jūn zǐ lǚ qiān qiān 。
美刺殊文,备三百五篇诗咏; měi cì shū wén , bèi sān bǎi wǔ piān shī yǒng ;
吉凶异画,变六十四卦爻佔。 jí xiōng yì huà , biàn liù shí sì guà yáo zhàn 。

results matching ""

    No results matching ""