十一 尤荣对辱,喜对忧,夜宴对春游。 róng duì rǔ , xǐ duì yōu , yè yàn duì chūn yóu 。
燕关对楚水,蜀犬对吴牛。 yàn guān duì chǔ shuǐ , shǔ quǎn duì wú niú 。
茶敌睡,酒消愁,青眼对白头。 chá dí shuì , jiǔ xiāo chóu , qīng yǎn duì bái tóu 。
马迁修史记,孔子作春秋。 mǎ qiān xiū shǐ jì , kǒng zǐ zuò chūn qiū 。
适兴子猷常泛棹,思归王粲强登楼。 shì xìng zi yóu cháng fàn zhào , sī guī wáng càn qiáng dēng lóu 。
窗下佳人,妆罢重将金插鬓; chuāng xià jiā rén , zhuāng bà zhòng jiāng jīn chā bìn ;
筵前舞妓,曲终还要锦缠头。 yán qián wǔ jì , qū zhōng hái yào jǐn chán tóu 。

脣对齿,角对头,策马对骑牛。 chún duì chǐ , jiǎo duì tóu , cè mǎ duì qí niú 。
毫尖对笔底,绮阁对雕镂。 háo jiān duì bǐ dǐ , qǐ gé duì diāo lòu 。
杨柳岸,荻芦洲,语燕对啼鸠。 yáng liǔ àn , dí lú zhōu , yǔ yàn duì tí jiū 。
客乘金络马,人泛木兰舟。 kè chéng jīn luò mǎ , rén fàn mù lán zhōu 。
绿野耕夫春举耜,碧池渔父晚垂钩。 lǜ yě gēng fū chūn jǔ sì , bì chí yú fù wǎn chuí gōu 。
波浪千层,喜见蛟龙得水; bō làng qiān céng , xǐ jiàn jiāo lóng dé shuǐ ;
云霄万里,惊看鵰鹗横秋。 yún xiāo wàn lǐ , jīng kàn diāo è héng qiū 。

庵对寺,殿对楼,酒艇对渔舟。 ān duì sì , diàn duì lóu , jiǔ tǐng duì yú zhōu 。
金龙对綵凤,豶豕对童牛。 jīn lóng duì cǎi fèng , fén shǐ duì tóng niú 。
王郎帽,苏子裘,四季对三秋。 wáng láng mào , sū zi qiú , sì jì duì sān qiū 。
峯峦扶地秀,江汉接天流。 fēng luán fú dì xiù , jiāng hàn jiē tiān liú 。
一湾绿水渔村小,万里青山佛寺幽。 yī wān lǜ shuǐ yú cūn xiǎo , wàn lǐ qīng shān fó sì yōu 。
龙马呈河,羲皇阐微而画卦; lóng mǎ chéng hé , xī huáng chǎn wēi ér huà guà ;
神龟出洛,禹王取法以陈畴。 shén guī chū luò , yǔ wáng qǔ fǎ yǐ chén chóu 。

results matching ""

    No results matching ""