十 蒸新对旧,降对升,白犬对苍鹰。 xīn duì jiù , jiàng duì shēng , bái quǎn duì cāng yīng 。
葛巾对藜杖,涧水对池冰。 gé jīn duì lí zhàng , jiàn shuǐ duì chí bīng 。
张兔网,挂鱼罾,燕雀对鵾鹏。 zhāng tù wǎng , guà yú zēng , yàn què duì kūn péng 。
炉中煎药火,窗下读书灯。 lú zhōng jiān yào huǒ , chuāng xià dú shū dēng 。
织锦逐梭成舞凤,画屏误笔作飞蝇。 zhī jǐn zhú suō chéng wǔ fèng , huà píng wù bǐ zuò fēi yíng 。
宴客刘公,座上满斟三雅爵; yàn kè liú gōng , zuò shàng mǎn zhēn sān yǎ jué ;
迎仙汉帝,宫中高插九光灯。 yíng xiān hàn dì , gōng zhōng gāo chā jiǔ guāng dēng 。

儒对士,佛对僧,面友对心朋。 rú duì shì , fú duì sēng , miàn yǒu duì xīn péng 。
春残对夏老,夜寝对晨兴。 chūn cán duì xià lǎo , yè qǐn duì chén xìng 。
千里马,九霄鹏,霞蔚对云蒸。 qiān lǐ mǎ , jiǔ xiāo péng , xiá wèi duì yún zhēng 。
寒堆阴岭雪,春泮水池冰。 hán duī yīn lǐng xuě , chūn pàn shuǐ chí bīng 。
亚父愤生撞玉斗,周公誓死作金縢。 yà fù fèn shēng zhuàng yù dòu , zhōu gōng shì sǐ zuò jīn téng 。
将军元晖,莫怪人讥爲饿虎; jiāng jūn yuán huī , mò guài rén jī wèi è hǔ ;
侍中卢昶,难逃世号作飢鹰。 shì zhōng lú chǎng , nán táo shì hào zuò jī yīng 。

规对矩,墨对绳,独步对同登。 guī duì jǔ , mò duì shéng , dú bù duì tóng dēng 。
吟哦对讽咏,访友对寻僧。 yín é duì fěng yǒng , fǎng yǒu duì xún sēng 。
风绕屋,水襄陵,紫鹄对苍鹰。 fēng rào wū , shuǐ xiāng líng , zǐ hú duì cāng yīng 。
鸟寒惊夜月,鱼暖上春冰。 niǎo hán jīng yè yuè , yú nuǎn shàng chūn bīng 。
扬子口中飞白凤,何郎鼻上集青蝇。 yáng zǐ kǒu zhōng fēi bái fèng , hé láng bí shàng jí qīng yíng 。
巨鲤跃池,翻几重之密藻; jù lǐ yuè chí , fān jǐ zhòng zhī mì zǎo ;
颠猿饮涧,挂百尺之垂藤。 diān yuán yǐn jiàn , guà bǎi chǐ zhī chuí téng 。

results matching ""

    No results matching ""