十二 侵眉对目,口对心,锦瑟对瑶琴。 méi duì mù , kǒu duì xīn , jǐn sè duì yáo qín 。
晓耕对寒钓,晚笛对秋砧。 xiǎo gēng duì hán diào , wǎn dí duì qiū zhēn 。
鬆鬱郁,竹森森,闵损对曾参。 sōng yù yù , zhú sēn sēn , mǐn sǔn duì céng cān 。
秦王亲击缶,虞帝自挥琴。 qín wáng qīn jī fǒu , yú dì zì huī qín 。
三献卞和尝泣玉,四知杨震固辞金。 sān xiàn biàn hé cháng qì yù , sì zhī yáng zhèn gù cí jīn 。
寂寂秋朝,庭叶因霜摧嫩色; jì jì qiū cháo , tíng yè yīn shuāng cuī nèn sè ;
沉沉春夜,砌花随月转清阴。 chén chén chūn yè , qì huā suí yuè zhuǎn qīng yīn 。

前对后,古对今,野兽对山禽。 qián duì hòu , gǔ duì jīn , yě shòu duì shān qín 。
犍牛对牝马,水浅对山深。 jiān niú duì pìn mǎ , shuǐ qiǎn duì shān shēn 。
曾点瑟,戴逵琴,璞玉对浑金。 céng diǎn sè , dài kuí qín , pú yù duì hún jīn 。
豔红花弄色,浓绿柳敷阴。 yàn hóng huā nòng sè , nóng lǜ liǔ fū yīn 。
不雨汤王方剪爪,有风楚子正披襟。 bù yǔ tāng wáng fāng jiǎn zhǎo , yǒu fēng chǔ zi zhèng pī jīn 。
书生惜壮岁韶华,寸阴尺璧; shū shēng xī zhuàng suì sháo huá , cùn yīn chǐ bì ;
游子爱良宵光景,一刻千金。 yóu zi ài liáng xiāo guāng jǐng , yī kè qiān jīn 。

丝对竹,剑对琴,素志对丹心。 sī duì zhú , jiàn duì qín , sù zhì duì dān xīn 。
千愁对一醉,虎啸对龙吟。 qiān chóu duì yī zuì , hǔ xiào duì lóng yín 。
子罕玉,不疑金,往古对来今。 zi hǎn yù , bù yí jīn , wǎng gǔ duì lái jīn 。
天寒邹吹律,岁旱傅爲霖。 tiān hán zōu chuī lǜ , suì hàn fù wèi lín 。
渠说子规爲帝魄,侬知孔雀是家禽。 qú shuō zi guī wèi dì pò , nóng zhī kǒng què shì jiā qín 。
屈子沉江,处处舟中争系糉; qū zǐ chén jiāng , chù chù zhōu zhōng zhēng xì zòng ;
牛郎渡渚,家家台上竞穿针。 niú láng dù zhǔ , jiā jiā tái shàng jìng chuān zhēn 。

results matching ""

    No results matching ""