九 青红对紫,白对青,渔火对禅灯。 hóng duì zǐ , bái duì qīng , yú huǒ duì chán dēng 。
唐诗对汉史,释典对仙经。 táng shī duì hàn shǐ , shì diǎn duì xiān jīng 。
龟曳尾,鹤梳翎,月榭对风亭。 guī yè wěi , hè shū líng , yuè xiè duì fēng tíng 。
一轮秋夜月,几点晓天星。 yī lún qiū yè yuè , jǐ diǎn xiǎo tiān xīng 。
晋士只知山简醉,楚人谁识屈原醒。 jìn shì zhǐ zhī shān jiǎn zuì , chǔ rén shuí shí qū yuán xǐng 。
绣倦佳人,慵把鸳鸯文作枕; xiù juàn jiā rén , yōng bǎ yuān yāng wén zuò zhěn ;
吮毫画者,思将孔雀写爲屏。 shǔn háo huà zhě , sī jiāng kǒng què xiě wèi píng 。

行对坐,醉对醒,佩紫对纡青。 xíng duì zuò , zuì duì xǐng , pèi zǐ duì yū qīng 。
棋枰对笔架,雨雪对雷霆。 qí píng duì bǐ jià , yǔ xuě duì léi tíng 。
狂蛱蝶,小蜻蜓,水岸对沙汀。 kuáng jiá dié , xiǎo qīng tíng , shuǐ àn duì shā tīng 。
天台孙绰赋,剑阁孟阳铭。 tiān tāi sūn chuò fù , jiàn gé mèng yáng míng 。
传信子卿千里雁,照书车胤一囊萤。 chuán xìn zǐ qīng qiān lǐ yàn , zhào shū chē yìn yī náng yíng 。
冉冉白云,夜半高遮千里月; rǎn rǎn bái yún , yè bàn gāo zhē qiān lǐ yuè ;
澄澄碧水,宵中寒映一天星。 chéng chéng bì shuǐ , xiāo zhōng hán yìng yì tiān xīng 。

书对史,传对经,鹦鹉对鶺鴒。 shū duì shǐ , chuán duì jīng , yīng wǔ duì jí líng 。
黄茅对白荻,绿草对青萍。 huáng máo duì bái dí , lǜ cǎo duì qīng píng 。
风绕铎,雨淋铃,水阁对山亭。 fēng rào duó , yǔ lín líng , shuǐ gé duì shān tíng 。
渚莲千朵白,岸柳两行青。 zhǔ lián qiān duǒ bái , àn liǔ liǎng xíng qīng 。
汉代宫中生秀柞,尧时阶畔长祥蓂。 hàn dài gōng zhōng shēng xiù zhà , yáo shí jiē pàn zhǎng xiáng míng 。
一枰决胜,棋子分黑白; yī píng jué shèng , qí zǐ fēn hēi bái ;
半幅通灵,画色间丹青。 bàn fú tōng líng , huà sè jiān dān qīng 。

results matching ""

    No results matching ""