六 麻鬆对柏,缕对麻,蚁阵对蜂衙。 sōng duì bǎi , lǚ duì má , yǐ zhèn duì fēng yá 。
頳鳞对白鹭,冻雀对昏鸦,白堕酒,碧沉茶,品笛对吹笳。 chēng lín duì bái lù , dòng què duì hūn yā , bái duò jiǔ , bì chén chá , pǐn dí duì chuī jiā 。
秋凉梧堕叶,春暖杏开花。 qiū liáng wú duò yè , chūn nuǎn xìng kāi huā 。
雨长苔痕侵壁砌,月移梅影上窗纱。 yǔ zhǎng tái hén qīn bì qì , yuè yí méi yǐng shàng chuāng shā 。
飒飒秋风,度城头之筚篥; sà sà qiū fēng , dù chéng tóu zhī bì lì ;
迟迟晚照,动江上之琵琶。 chí chí wǎn zhào , dòng jiāng shàng zhī pí pá 。

优对劣,凸对凹,翠竹对黄花。 yōu duì liè , tū duì āo , cuì zhú duì huáng huā 。
鬆杉对杞梓,菽麦对桑麻。 sōng shān duì qǐ zǐ , shū mài duì sāng má 。
山不断,水无涯,煮酒对烹茶。 shān bù duàn , shuǐ wú yá , zhǔ jiǔ duì pēng chá 。
鱼游池面水,鹭立岸头沙。 yú yóu chí miàn shuǐ , lù lì àn tóu shā 。
百亩风翻陶令秫,一畦雨熟邵平瓜。 bǎi mǔ fēng fān táo lìng shú , yī qí yǔ shú shào píng guā 。
閒捧竹根,饮李白一壶之酒; xián pěng zhú gēn , yǐn lǐ bái yī hú zhī jiǔ ;
偶擎桐叶,啜卢仝七碗之茶。 ǒu qíng tóng yè , chuài lú tóng qī wǎn zhī chá 。

吴对楚,蜀对巴,落日对流霞。 wú duì chǔ , shǔ duì bā , luò rì duì liú xiá 。
酒钱对诗债,柏叶对松花。 jiǔ qián duì shī zhài , bǎi yè duì sōng huā 。
驰驿骑,泛仙槎,碧玉对丹砂。 chí yì qí , fàn xiān chá , bì yù duì dān shā 。
设桥偏送笋,开道竟还瓜。 shè qiáo piān sòng sǔn , kāi dào jìng hái guā 。
楚国大夫沉汨水,洛阳才子谪长沙。 chǔ guó dài fū chén mì shuǐ , luò yáng cái zǐ zhé zhǎng shā 。
书箧琴囊,乃士流活计; shū qiè qín náng , nǎi shì liú huó jì ;
药炉茶鼎,实閒客生涯。 yào lú chá dǐng , shí xián kè shēng yá 。

results matching ""

    No results matching ""