十五 鹹清對濁,苦對鹹,一啓對三緘。 qīng duì zhuó , kǔ duì xián , yī qǐ duì sān jiān 。
煙蓑對雨笠,月榜對風帆。 yān suō duì yǔ lì , yuè bǎng duì fēng fān 。
鶯睍睆,燕呢喃,柳杞對鬆杉。 yīng xiàn huàn , yàn ní nán , liǔ qǐ duì sōng shān 。
情深悲素扇,淚痛溼青衫。 qíng shēn bēi sù shàn , lèi tòng shī qīng shān 。
漢室既能分四姓,周朝何用叛三監。 hàn shì jì néng fēn sì xìng , zhōu cháo hé yòng pàn sān jiān 。
破的而探牛心,豪矜王濟; pò dì ér tàn niú xīn , háo jīn wáng jì ;
豎竿以掛犢鼻,貧笑阮咸。 shù gān yǐ guà dú bí , pín xiào ruǎn xián 。

能對否,聖對賢,衛瓘對渾瑊。 néng duì fǒu , shèng duì xián , wèi guàn duì hún jiān 。
雀羅對魚網,翠巘對蒼巖。 què luó duì yú wǎng , cuì yǎn duì cāng yán 。
紅羅帳,白布衫,筆格對書函。 hóng luó zhàng , bái bù shān , bǐ gé duì shū hán 。
蕊香蜂競採,泥軟燕爭銜。 ruǐ xiāng fēng jìng cǎi , ní ruǎn yàn zhēng xián 。
兇孽誓清聞祖逖,王家能義有巫咸。 xiōng niè shì qīng wén zǔ tì , wáng jiā néng yì yǒu wū xián 。
溪叟新居,漁舍清幽臨水岸; xī sǒu xīn jū , yú shě qīng yōu lín shuǐ àn ;
山僧久隱,梵宮寂寞倚雲巖。 shān sēng jiǔ yǐn , fàn gōng jì mò yǐ yún yán 。

冠對帶,帽對衫,議鯁對言讒。 guān duì dài , mào duì shān , yì gěng duì yán chán 。
行舟對御馬,俗弊對民巖。 xíng zhōu duì yù mǎ , sú bì duì mín yán 。
鼠且碩,兔多毚,史冊對書緘。 shǔ qiě shuò , tù duō chán , shǐ cè duì shū jiān 。
塞城聞奏角,江浦認歸帆。 sāi chéng wén zòu jiǎo , jiāng pǔ rèn guī fān 。
河水一源形瀰瀰,泰山萬仞勢巖巖。 hé shuǐ yī yuán xíng mí mí , tài shān wàn rèn shì yán yán 。
鄭爲武公,賦緇衣而美德; zhèng wèi wǔ gōng , fù zī yī ér měi dé ;
周因巷伯,歌貝錦以傷讒。 zhōu yīn xiàng bó , gē bèi jǐn yǐ shāng chán 。

results matching ""

    No results matching ""