四 豪琴對瑟,劍對刀,地迥對天高。 qín duì sè , jiàn duì dāo , dì jiǒng duì tiān gāo 。
峨冠對博帶,紫綬對緋袍。 é guān duì bó dài , zǐ shòu duì fēi páo 。
煎異茗,酌香醪,虎兕對猿猱。 jiān yì míng , zhuó xiāng láo , hǔ sì duì yuán náo 。
武夫攻騎射,野婦務蠶繅。 wǔ fū gōng qí shè , yě fù wù cán sāo 。
秋雨一川淇澳竹,春風兩岸武陵桃。 qiū yǔ yī chuān qí ào zhú , chūn fēng liǎng àn wǔ líng táo 。
螺髻青濃,樓外晚山千仞; luó jì qīng nóng , lóu wài wǎn shān qiān rèn ;
鴨頭綠膩,溪中春水半篙。 yā tóu lǜ nì , xī zhōng chūn shuǐ bàn gāo 。

刑對賞,貶對褒,破斧對徵袍。 xíng duì shǎng , biǎn duì bāo , pò fǔ duì zhēng páo 。
梧桐對橘柚,枳棘對蓬蒿。 wú tóng duì jú yòu , zhǐ jí duì péng hāo 。
雷煥劍,呂虔刀,橄欖對葡萄。 léi huàn jiàn , lǚ qián dāo , gǎn lǎn duì pú táo 。
一椽書舍小,百尺酒樓高。 yī chuán shū shě xiǎo , bǎi chǐ jiǔ lóu gāo 。
李白能詩時秉筆,劉伶愛酒每餺糟。 lǐ bái néng shī shí bǐng bǐ , liú líng ài jiǔ měi bó zāo 。
禮別尊卑,拱北衆星常燦燦; lǐ bié zūn bēi , gǒng běi zhòng xīng cháng càn càn ;
勢分高下,朝東萬水自滔滔。 shì fēn gāo xià , cháo dōng wàn shuǐ zì tāo tāo 。

瓜對果,李對桃,犬子對羊羔。 guā duì guǒ , lǐ duì táo , quǎn zǐ duì yáng gāo 。
春分對夏至,谷水對山濤。 chūn fēn duì xià zhì , gǔ shuǐ duì shān tāo 。
雙鳳翼,九牛毛,主逸對臣勞。 shuāng fèng yì , jiǔ niú máo , zhǔ yì duì chén láo 。
水流無限闊,山聳有餘高。 shuǐ liú wú xiàn kuò , shān sǒng yǒu yú gāo 。
雨打村童新牧笠,塵生邊將舊徵袍。 yǔ dǎ cūn tóng xīn mù lì , chén shēng biān jiāng jiù zhēng páo 。
俊士居官,榮引鵷鴻之序; jùn shì jū guān , róng yǐn yuān hóng zhī xù ;
忠臣報國,誓殫犬馬之勞。 zhōng chén bào guó , shì dān quǎn mǎ zhī láo 。

results matching ""

    No results matching ""