八 庚深對淺,重對輕,有影對無聲。 shēn duì qiǎn , zhòng duì qīng , yǒu yǐng duì wú shēng 。
蜂腰對蝶翅,宿醉對餘酲。 fēng yāo duì dié chì , sù zuì duì yú chéng 。
天北缺,日東生,獨臥對同行。 tiān běi quē , rì dōng shēng , dú wò duì tóng háng 。
寒冰三尺厚,秋月十分明。 hán bīng sān chǐ hòu , qiū yuè shí fēn míng 。
萬卷書容閒客覽,一樽酒待故人傾。 wàn juǎn shū róng xián kè lǎn , yī zūn jiǔ dài gù rén qīng 。
心侈唐玄,厭看霓裳之曲; xīn chǐ táng xuán , yàn kàn ní cháng zhī qū ;
意驕陳主,飽聞玉樹之賡。 yì jiāo chén zhǔ , bǎo wén yù shù zhī gēng 。

虛對實,送對迎,後甲對先庚。 xū duì shí , sòng duì yíng , hòu jiǎ duì xiān gēng 。
鼓琴對舍瑟,搏虎對騎鯨。 gǔ qín duì shě sè , bó hǔ duì qí jīng 。
金匼匝,玉瑽琤,玉宇對金莖。 jīn kē zā , yù cōng chēng , yù yǔ duì jīn jīng 。
花間雙粉蝶,柳內幾黃鶯。 huā jiān shuāng fěn dié , liǔ nèi jǐ huáng yīng 。
貧裏每甘藜藿味,醉中厭聽管絃聲。 pín lǐ měi gān lí huò wèi , zuì zhōng yàn tīng guǎn xián shēng 。
腸斷秋閨,涼吹已侵重被冷; cháng duàn qiū guī , liáng chuī yǐ qīn zhòng bèi lěng ;
夢驚曉枕,殘蟾猶照半窗明。 mèng jīng xiǎo zhěn , cán chán yóu zhào bàn chuāng míng 。

漁對獵,釣對耕,玉振對金聲。 yú duì liè , diào duì gēng , yù zhèn duì jīn shēng 。
雉城對雁塞,柳嫋對葵傾。 zhì chéng duì yàn sāi , liǔ niǎo duì kuí qīng 。
吹玉笛,弄銀笙,阮杖對桓箏。 chuī yù dí , nòng yín shēng , ruǎn zhàng duì huán zhēng 。
墨呼鬆處士,紙號楮先生。 mò hū sōng chù shì , zhǐ hào chǔ xiān shēng 。
露浥好花潘岳縣,風搓細柳亞夫營。 lù yì hǎo huā pān yuè xiàn , fēng cuō xì liǔ yà fū yíng 。
撫動琴絃,遽覺座中風雨至; fǔ dòng qín xián , jù jué zuò zhōng fēng yǔ zhì ;
哦成詩句,應知窗外鬼神驚。 ó chéng shī jù , yīng zhī chuāng wài guǐ shén jīng 。

results matching ""

    No results matching ""