六 麻鬆對柏,縷對麻,蟻陣對蜂衙。 sōng duì bǎi , lǚ duì má , yǐ zhèn duì fēng yá 。
頳鱗對白鷺,凍雀對昏鴉,白墮酒,碧沉茶,品笛對吹笳。 chēng lín duì bái lù , dòng què duì hūn yā , bái duò jiǔ , bì chén chá , pǐn dí duì chuī jiā 。
秋涼梧墮葉,春暖杏開花。 qiū liáng wú duò yè , chūn nuǎn xìng kāi huā 。
雨長苔痕侵壁砌,月移梅影上窗紗。 yǔ zhǎng tái hén qīn bì qì , yuè yí méi yǐng shàng chuāng shā 。
颯颯秋風,度城頭之篳篥; sà sà qiū fēng , dù chéng tóu zhī bì lì ;
遲遲晚照,動江上之琵琶。 chí chí wǎn zhào , dòng jiāng shàng zhī pí pá 。

優對劣,凸對凹,翠竹對黃花。 yōu duì liè , tū duì āo , cuì zhú duì huáng huā 。
鬆杉對杞梓,菽麥對桑麻。 sōng shān duì qǐ zǐ , shū mài duì sāng má 。
山不斷,水無涯,煮酒對烹茶。 shān bù duàn , shuǐ wú yá , zhǔ jiǔ duì pēng chá 。
魚遊池面水,鷺立岸頭沙。 yú yóu chí miàn shuǐ , lù lì àn tóu shā 。
百畝風翻陶令秫,一畦雨熟邵平瓜。 bǎi mǔ fēng fān táo lìng shú , yī qí yǔ shú shào píng guā 。
閒捧竹根,飲李白一壺之酒; xián pěng zhú gēn , yǐn lǐ bái yī hú zhī jiǔ ;
偶擎桐葉,啜盧仝七碗之茶。 ǒu qíng tóng yè , chuài lú tóng qī wǎn zhī chá 。

吳對楚,蜀對巴,落日對流霞。 wú duì chǔ , shǔ duì bā , luò rì duì liú xiá 。
酒錢對詩債,柏葉對松花。 jiǔ qián duì shī zhài , bǎi yè duì sōng huā 。
馳驛騎,泛仙槎,碧玉對丹砂。 chí yì qí , fàn xiān chá , bì yù duì dān shā 。
設橋偏送筍,開道竟還瓜。 shè qiáo piān sòng sǔn , kāi dào jìng hái guā 。
楚國大夫沉汨水,洛陽才子謫長沙。 chǔ guó dài fū chén mì shuǐ , luò yáng cái zǐ zhé zhǎng shā 。
書篋琴囊,乃士流活計; shū qiè qín náng , nǎi shì liú huó jì ;
藥爐茶鼎,實閒客生涯。 yào lú chá dǐng , shí xián kè shēng yá 。

results matching ""

    No results matching ""