七 陽高對下,短對長,柳影對花香。 gāo duì xià , duǎn duì zhǎng , liǔ yǐng duì huā xiāng 。
詞人對賦客,五帝對三王。 cí rén duì fù kè , wǔ dì duì sān wáng 。
深院落,小池塘,晚眺對晨妝。 shēn yuàn luò , xiǎo chí táng , wǎn tiào duì chén zhuāng 。
絳霄唐帝殿,綠野晉公堂。 jiàng xiāo táng dì diàn , lǜ yě jìn gōng táng 。
寒集謝莊衣上雪,秋添潘岳鬢邊霜。 hán jí xiè zhuāng yī shàng xuě , qiū tiān pān yuè bìn biān shuāng 。
人浴蘭湯,事不忘於端午; rén yù lán tāng , shì bù wàng yú duān wǔ ;
客斟菊酒,興常記於重陽。 kè zhēn jú jiǔ , xìng cháng jì yú zhòng yáng 。

堯對舜,禹對湯,晉宋對隋唐。 yáo duì shùn , yǔ duì tāng , jìn sòng duì suí táng 。
奇花對異卉,夏日對秋霜。 qí huā duì yì huì , xià rì duì qiū shuāng 。
八叉手,九迴腸,地久對天長。 bā chā shǒu , jiǔ huí cháng , dì jiǔ duì tiān zhǎng 。
一堤楊柳綠,三徑菊花黃。 yī dī yáng liǔ lǜ , sān jìng jú huā huáng 。
聞鼓塞兵方戰鬥,聽鍾宮女正梳妝。 wén gǔ sāi bīng fāng zhàn dòu , tīng zhōng gōng nǚ zhèng shū zhuāng 。
春飲方歸,紗帽半淹鄰舍酒; chūn yǐn fāng guī , shā mào bàn yān lín shě jiǔ ;
早朝初退,袞衣微惹御爐香。 zǎo cháo chū tuì , gǔn yī wēi rě yù lú xiāng 。

荀對孟,老對莊,嚲柳對垂楊。 xún duì mèng , lǎo duì zhuāng , duǒ liǔ duì chuí yáng 。
仙宮對梵宇,小閣對長廊。 xiān gōng duì fàn yǔ , xiǎo gé duì zhǎng láng 。
風月窟,水雲鄉,蟋蟀對螳螂。 fēng yuè kū , shuǐ yún xiāng , xī shuài duì táng láng 。
暖煙香靄靄,寒燭影煌煌。 nuǎn yān xiāng ǎi ǎi , hán zhú yǐng huáng huáng 。
伍子欲酬漁父劍,韓生嘗竊賈公香。 wǔ zi yù chóu yú fù jiàn , hán shēng cháng qiè jiǎ gōng xiāng 。
三月韶光,常憶花明柳媚; sān yuè sháo guāng , cháng yì huā míng liǔ mèi ;
一年好景,難忘橘綠橙黃。 yī nián hǎo jǐng , nán wàng jú lǜ chéng huáng 。

results matching ""

    No results matching ""