二 蕭恭對慢,吝對驕,水遠對山遙。 gōng duì màn , lìn duì jiāo , shuǐ yuǎn duì shān yáo 。
鬆軒對竹檻,雪賦對風謠。 sōng xuān duì zhú kǎn , xuě fù duì fēng yáo 。
乘五馬,貫雙鵰,燭滅對香消。 chéng wǔ mǎ , guàn shuāng diāo , zhú miè duì xiāng xiāo 。
明蟾常徹夜,驟雨不終朝。 míng chán cháng chè yè , zhòu yǔ bù zhōng cháo 。
樓閣天涼風颯颯,關河地隔雨瀟瀟。 lóu gé tiān liáng fēng sà sà , guān hé dì gé yǔ xiāo xiāo 。
幾點鷺鷥,日暮常飛紅蓼岸; jǐ diǎn lù sī , rì mù cháng fēi hóng liǎo àn ;
一雙鸂鶒,春朝頻泛綠楊橋。 yī shuāng xī chì , chūn cháo pín fàn lǜ yáng qiáo 。

開對落,暗對昭,趙瑟對虞韶。 kāi duì luò , àn duì zhāo , zhào sè duì yú sháo 。
軺車對驛騎,錦繡對瓊瑤。 yáo chē duì yì qí , jǐn xiù duì qióng yáo 。
羞攘臂,懶折腰,範甑對顏瓢。 xiū rǎng bì , lǎn zhé yāo , fàn zèng duì yán piáo 。
寒天鴛帳酒,夜月鳳台簫。 hán tiān yuān zhàng jiǔ , yè yuè fèng tái xiāo 。
舞女腰肢楊柳軟,佳人顏貌海棠嬌。 wǔ nǚ yāo zhī yáng liǔ ruǎn , jiā rén yán mào hǎi táng jiāo 。
豪客尋春,南陌草青香陣陣; háo kè xún chūn , nán mò cǎo qīng xiāng zhèn zhèn ;
閒人避暑,東堂蕉綠影搖搖。 xián rén bì shǔ , dōng táng jiāo lǜ yǐng yáo yáo 。

班對馬,董對晁,夏晝對春宵。 bān duì mǎ , dǒng duì cháo , xià zhòu duì chūn xiāo 。
雷聲對電影,麥穗對禾苗。 léi shēng duì diàn yǐng , mài suì duì hé miáo 。
八千路,廿四橋,總角對垂髫。 bā qiān lù , niàn sì qiáo , zǒng jiǎo duì chuí tiáo 。
露桃勻嫩臉,風柳舞纖腰。 lù táo yún nèn liǎn , fēng liǔ wǔ xiān yāo 。
賈誼賦成傷鵩鳥,周公詩就託鴟鴞。 jiǎ yì fù chéng shāng fú niǎo , zhōu gōng shī jiù tuō chī xiāo 。
幽寺尋僧,逸興豈知俄爾盡; yōu sì xún sēng , yì xìng qǐ zhī é ěr jǐn ;
長亭送客,離魂不覺黯然消。 zhǎng tíng sòng kè , lí hún bù jué àn rán xiāo 。

results matching ""

    No results matching ""