十二 侵眉對目,口對心,錦瑟對瑤琴。 méi duì mù , kǒu duì xīn , jǐn sè duì yáo qín 。
曉耕對寒釣,晚笛對秋砧。 xiǎo gēng duì hán diào , wǎn dí duì qiū zhēn 。
鬆鬱郁,竹森森,閔損對曾參。 sōng yù yù , zhú sēn sēn , mǐn sǔn duì céng cān 。
秦王親擊缶,虞帝自揮琴。 qín wáng qīn jī fǒu , yú dì zì huī qín 。
三獻卞和嘗泣玉,四知楊震固辭金。 sān xiàn biàn hé cháng qì yù , sì zhī yáng zhèn gù cí jīn 。
寂寂秋朝,庭葉因霜摧嫩色; jì jì qiū cháo , tíng yè yīn shuāng cuī nèn sè ;
沉沉春夜,砌花隨月轉清陰。 chén chén chūn yè , qì huā suí yuè zhuǎn qīng yīn 。

前對後,古對今,野獸對山禽。 qián duì hòu , gǔ duì jīn , yě shòu duì shān qín 。
犍牛對牝馬,水淺對山深。 jiān niú duì pìn mǎ , shuǐ qiǎn duì shān shēn 。
曾點瑟,戴逵琴,璞玉對渾金。 céng diǎn sè , dài kuí qín , pú yù duì hún jīn 。
豔紅花弄色,濃綠柳敷陰。 yàn hóng huā nòng sè , nóng lǜ liǔ fū yīn 。
不雨湯王方剪爪,有風楚子正披襟。 bù yǔ tāng wáng fāng jiǎn zhǎo , yǒu fēng chǔ zi zhèng pī jīn 。
書生惜壯歲韶華,寸陰尺璧; shū shēng xī zhuàng suì sháo huá , cùn yīn chǐ bì ;
遊子愛良宵光景,一刻千金。 yóu zi ài liáng xiāo guāng jǐng , yī kè qiān jīn 。

絲對竹,劍對琴,素志對丹心。 sī duì zhú , jiàn duì qín , sù zhì duì dān xīn 。
千愁對一醉,虎嘯對龍吟。 qiān chóu duì yī zuì , hǔ xiào duì lóng yín 。
子罕玉,不疑金,往古對來今。 zi hǎn yù , bù yí jīn , wǎng gǔ duì lái jīn 。
天寒鄒吹律,歲旱傅爲霖。 tiān hán zōu chuī lǜ , suì hàn fù wèi lín 。
渠說子規爲帝魄,儂知孔雀是家禽。 qú shuō zi guī wèi dì pò , nóng zhī kǒng què shì jiā qín 。
屈子沉江,處處舟中爭系糉; qū zǐ chén jiāng , chù chù zhōu zhōng zhēng xì zòng ;
牛郎渡渚,家家臺上競穿針。 niú láng dù zhǔ , jiā jiā tái shàng jìng chuān zhēn 。

results matching ""

    No results matching ""