一 先晴對雨,地對天,天地對山川。 qíng duì yǔ , dì duì tiān , tiān dì duì shān chuān 。
山川對草木,赤壁對青田。 shān chuān duì cǎo mù , chì bì duì qīng tián 。
郟鄏鼎,武城弦,木筆對苔錢。 jiá rǔ dǐng , wǔ chéng xián , mù bǐ duì tái qián 。
金城三月柳,玉井九秋蓮。 jīn chéng sān yuè liǔ , yù jǐng jiǔ qiū lián 。
何處春朝風景好,誰家秋夜月華圓。 hé chù chūn cháo fēng jǐng hǎo , shuí jiā qiū yè yuè huá yuán 。
珠綴花梢,千點薔薇香露; zhū zhuì huā shāo , qiān diǎn qiáng wēi xiāng lù ;
練橫樹杪,幾絲楊柳殘煙。 liàn héng shù miǎo , jǐ sī yáng liǔ cán yān 。

前對後,後對先,衆醜對孤妍。 qián duì hòu , hòu duì xiān , zhòng chǒu duì gū yán 。
鶯簧對蝶板,虎穴對龍淵。 yīng huáng duì dié bǎn , hǔ xué duì lóng yuān 。
擊石磬,觀韋編,鼠目對鳶肩。 jī shí qìng , guān wéi biān , shǔ mù duì yuān jiān 。
春園花柳地,秋沼芰荷天。 chūn yuán huā liǔ dì , qiū zhǎo jì hé tiān 。
白羽頻揮閒客坐,烏紗半墜醉翁眠。 bái yǔ pín huī xián kè zuò , wū shā bàn zhuì zuì wēng mián 。
野店幾家,羊角風搖沽酒旆; yě diàn jǐ jiā , yáng jiǎo fēng yáo gū jiǔ pèi ;
長川一帶,鴨頭波泛賣魚船。 zhǎng chuān yī dài , yā tóu bō fàn mài yú chuán 。

離對坎,震對乾,一日對千年,堯天對舜日,蜀水對秦川。 lí duì kǎn , zhèn duì gān , yī rì duì qiān nián , yáo tiān duì shùn rì , shǔ shuǐ duì qín chuān 。
蘇武節,鄭虔氈,澗壑對林泉。 sū wǔ jié , zhèng qián zhān , jiàn hè duì lín quán 。
揮戈能退日,持管莫窺天。 huī gē néng tuì rì , chí guǎn mò kuī tiān 。
寒食芳辰花爛熳,中秋佳節月嬋娟。 hán shí fāng chén huā làn màn , zhōng qiū jiā jié yuè chán juān 。
夢裏榮華,飄忽枕中之客; mèng lǐ róng huá , piāo hū zhěn zhōng zhī kè ;
壺中日月,安閒市上之仙。 hú zhōng rì yuè , ān xián shì shàng zhī xiān 。

results matching ""

    No results matching ""