十四 鹽悲對樂,愛對嫌,玉兔對銀蟾。 bēi duì lè , ài duì xián , yù tù duì yín chán 。
醉侯對詩史,眼底對眉尖。 zuì hóu duì shī shǐ , yǎn dǐ duì méi jiān 。
風飁飁,雨綿綿,李苦對瓜甜。 fēng xí xí , yǔ mián mián , lǐ kǔ duì guā tián 。
畫堂施錦帳,酒市舞青帘。 huà táng shī jǐn zhàng , jiǔ shì wǔ qīng lián 。
橫槊賦詩傳孟德,引壺酌酒尚陶潛。 héng shuò fù shī chuán mèng dé , yǐn hú zhuó jiǔ shàng táo qián 。
兩曜迭明,日東生而月西出; liǎng yào dié míng , rì dōng shēng ér yuè xī chū ;
五行式序,水下潤而火上炎。 wǔ xíng shì xù , shuǐ xià rùn ér huǒ shàng yán 。

如對似,減對添,繡幕對朱簾。 rú duì shì , jiǎn duì tiān , xiù mù duì zhū lián 。
探珠對獻玉,鷺立對魚潛。 tàn zhū duì xiàn yù , lù lì duì yú qián 。
玉屑飯,水晶鹽,手劍對腰鐮。 yù xiè fàn , shuǐ jīng yán , shǒu jiàn duì yāo lián 。
燕巢依邃閣,蛛網掛虛檐。 yàn cháo yī suì gé , zhū wǎng guà xū yán 。
奪槊至三唐敬德,弈棋第一晉王恬。 duó shuò zhì sān táng jìng dé , yì qí dì yī jìn wáng tián 。
南浦客歸,湛湛春波千頃淨; nán pǔ kè guī , zhàn zhàn chūn bō qiān qǐng jìng ;
西樓人悄,彎彎夜月一鉤纖。 xī lóu rén qiāo , wān wān yè yuè yī gōu xiān 。

逢對遇,仰對瞻,市井對閭閻。 féng duì yù , yǎng duì zhān , shì jǐng duì lǘ yán 。
投簪對結綬,握髮對掀髯。 tóu zān duì jié shòu , wò fà duì xiān rán 。
張繡幕,卷珠簾,石碏對江淹。 zhāng xiù mù , juǎn zhū lián , shí què duì jiāng yān 。
宵征方肅肅,夜飲已厭厭。 xiāo zhēng fāng sù sù , yè yǐn yǐ yàn yàn 。
心褊小人長慼慼,禮多君子屢謙謙。 xīn biǎn xiǎo rén zhǎng qī qī , lǐ duō jūn zǐ lǚ qiān qiān 。
美刺殊文,備三百五篇詩詠; měi cì shū wén , bèi sān bǎi wǔ piān shī yǒng ;
吉凶異畫,變六十四卦爻佔。 jí xiōng yì huà , biàn liù shí sì guà yáo zhàn 。

results matching ""

    No results matching ""