五 歌山對水,海對河,雪竹對煙蘿。 shān duì shuǐ , hǎi duì hé , xuě zhú duì yān luó 。
新歡對舊恨,痛飲對高歌。 xīn huān duì jiù hèn , tòng yǐn duì gāo gē 。
琴再撫,劍重磨,媚柳對枯荷。 qín zài fǔ , jiàn zhòng mó , mèi liǔ duì kū hé 。
荷盤從雨洗,柳線任風搓。 hé pán cóng yǔ xǐ , liǔ xiàn rèn fēng cuō 。
飲酒豈知欹醉帽,觀棋不覺爛樵柯。 yǐn jiǔ qǐ zhī yī zuì mào , guān qí bù jué làn qiáo kē 。
山寺清幽,直踞千尋雲嶺; shān sì qīng yōu , zhí jù qiān xún yún lǐng ;
江樓宏敞,遙臨萬頃煙波。 jiāng lóu hóng chǎng , yáo lín wàn qǐng yān bō 。

繁對簡,少對多,裏詠對途歌。 fán duì jiǎn , shǎo duì duō , lǐ yǒng duì tú gē 。
宦情對旅況,銀鹿對銅駝。 huàn qíng duì lǚ kuàng , yín lù duì tóng tuó 。
刺史鴨,將軍鵝,玉律對金科。 cì shǐ yā , jiāng jūn é , yù lǜ duì jīn kē 。
古堤垂嚲柳,曲沼長新荷。 gǔ dī chuí duǒ liǔ , qū zhǎo zhǎng xīn hé 。
命駕呂因思叔夜,引車藺爲避廉頗。 mìng jià lǚ yīn sī shū yè , yǐn chē lìn wèi bì lián pō 。
千尺水簾,今古無人能手卷; qiān chǐ shuǐ lián , jīn gǔ wú rén néng shǒu juàn ;
一輪月鏡,乾坤何匠用功磨。 yī lún yuè jìng , qián kūn hé jiàng yòng gōng mó 。

霜對露,浪對波,徑菊對池荷。 shuāng duì lù , làng duì bō , jìng jú duì chí hé 。
酒闌對歌罷,日暖對風和。 jiǔ lán duì gē bà , rì nuǎn duì fēng hé 。
樑父詠,楚狂歌,放鶴對觀鵝。 liáng fù yǒng , chǔ kuáng gē , fàng hè duì guān é 。
史才推永叔,刀筆仰蕭何。 shǐ cái tuī yǒng shū , dāo bǐ yǎng xiāo hé 。
種橘猶嫌千樹少,寄梅誰信一枝多。 zhǒng jú yóu xián qiān shù shǎo , jì méi shuí xìn yī zhī duō 。
林下風生,黃髮村童推牧笠; lín xià fēng shēng , huáng fà cūn tóng tuī mù lì ;
江頭日出,皓眉溪叟曬漁蓑。 jiāng tóu rì chū , hào méi xī sǒu shài yú suō 。

results matching ""

    No results matching ""