十 蒸新對舊,降對升,白犬對蒼鷹。 xīn duì jiù , jiàng duì shēng , bái quǎn duì cāng yīng 。
葛巾對藜杖,澗水對池冰。 gé jīn duì lí zhàng , jiàn shuǐ duì chí bīng 。
張兔網,掛魚罾,燕雀對鵾鵬。 zhāng tù wǎng , guà yú zēng , yàn què duì kūn péng 。
爐中煎藥火,窗下讀書燈。 lú zhōng jiān yào huǒ , chuāng xià dú shū dēng 。
織錦逐梭成舞鳳,畫屏誤筆作飛蠅。 zhī jǐn zhú suō chéng wǔ fèng , huà píng wù bǐ zuò fēi yíng 。
宴客劉公,座上滿斟三雅爵; yàn kè liú gōng , zuò shàng mǎn zhēn sān yǎ jué ;
迎仙漢帝,宮中高插九光燈。 yíng xiān hàn dì , gōng zhōng gāo chā jiǔ guāng dēng 。

儒對士,佛對僧,面友對心朋。 rú duì shì , fú duì sēng , miàn yǒu duì xīn péng 。
春殘對夏老,夜寢對晨興。 chūn cán duì xià lǎo , yè qǐn duì chén xìng 。
千里馬,九霄鵬,霞蔚對雲蒸。 qiān lǐ mǎ , jiǔ xiāo péng , xiá wèi duì yún zhēng 。
寒堆陰嶺雪,春泮水池冰。 hán duī yīn lǐng xuě , chūn pàn shuǐ chí bīng 。
亞父憤生撞玉斗,周公誓死作金縢。 yà fù fèn shēng zhuàng yù dòu , zhōu gōng shì sǐ zuò jīn téng 。
將軍元暉,莫怪人譏爲餓虎; jiāng jūn yuán huī , mò guài rén jī wèi è hǔ ;
侍中盧昶,難逃世號作飢鷹。 shì zhōng lú chǎng , nán táo shì hào zuò jī yīng 。

規對矩,墨對繩,獨步對同登。 guī duì jǔ , mò duì shéng , dú bù duì tóng dēng 。
吟哦對諷詠,訪友對尋僧。 yín é duì fěng yǒng , fǎng yǒu duì xún sēng 。
風繞屋,水襄陵,紫鵠對蒼鷹。 fēng rào wū , shuǐ xiāng líng , zǐ hú duì cāng yīng 。
鳥寒驚夜月,魚暖上春冰。 niǎo hán jīng yè yuè , yú nuǎn shàng chūn bīng 。
揚子口中飛白鳳,何郎鼻上集青蠅。 yáng zǐ kǒu zhōng fēi bái fèng , hé láng bí shàng jí qīng yíng 。
巨鯉躍池,翻幾重之密藻; jù lǐ yuè chí , fān jǐ zhòng zhī mì zǎo ;
顛猿飲澗,掛百尺之垂藤。 diān yuán yǐn jiàn , guà bǎi chǐ zhī chuí téng 。

results matching ""

    No results matching ""