九 青紅對紫,白對青,漁火對禪燈。 hóng duì zǐ , bái duì qīng , yú huǒ duì chán dēng 。
唐詩對漢史,釋典對仙經。 táng shī duì hàn shǐ , shì diǎn duì xiān jīng 。
龜曳尾,鶴梳翎,月榭對風亭。 guī yè wěi , hè shū líng , yuè xiè duì fēng tíng 。
一輪秋夜月,幾點曉天星。 yī lún qiū yè yuè , jǐ diǎn xiǎo tiān xīng 。
晉士只知山簡醉,楚人誰識屈原醒。 jìn shì zhǐ zhī shān jiǎn zuì , chǔ rén shuí shí qū yuán xǐng 。
繡倦佳人,慵把鴛鴦文作枕; xiù juàn jiā rén , yōng bǎ yuān yāng wén zuò zhěn ;
吮毫畫者,思將孔雀寫爲屏。 shǔn háo huà zhě , sī jiāng kǒng què xiě wèi píng 。

行對坐,醉對醒,佩紫對紆青。 xíng duì zuò , zuì duì xǐng , pèi zǐ duì yū qīng 。
棋枰對筆架,雨雪對雷霆。 qí píng duì bǐ jià , yǔ xuě duì léi tíng 。
狂蛺蝶,小蜻蜓,水岸對沙汀。 kuáng jiá dié , xiǎo qīng tíng , shuǐ àn duì shā tīng 。
天台孫綽賦,劍閣孟陽銘。 tiān tāi sūn chuò fù , jiàn gé mèng yáng míng 。
傳信子卿千里雁,照書車胤一囊螢。 chuán xìn zǐ qīng qiān lǐ yàn , zhào shū chē yìn yī náng yíng 。
冉冉白雲,夜半高遮千里月; rǎn rǎn bái yún , yè bàn gāo zhē qiān lǐ yuè ;
澄澄碧水,宵中寒映一天星。 chéng chéng bì shuǐ , xiāo zhōng hán yìng yì tiān xīng 。

書對史,傳對經,鸚鵡對鶺鴒。 shū duì shǐ , chuán duì jīng , yīng wǔ duì jí líng 。
黃茅對白荻,綠草對青萍。 huáng máo duì bái dí , lǜ cǎo duì qīng píng 。
風繞鐸,雨淋鈴,水閣對山亭。 fēng rào duó , yǔ lín líng , shuǐ gé duì shān tíng 。
渚蓮千朵白,岸柳兩行青。 zhǔ lián qiān duǒ bái , àn liǔ liǎng xíng qīng 。
漢代宮中生秀柞,堯時階畔長祥蓂。 hàn dài gōng zhōng shēng xiù zhà , yáo shí jiē pàn zhǎng xiáng míng 。
一枰決勝,棋子分黑白; yī píng jué shèng , qí zǐ fēn hēi bái ;
半幅通靈,畫色間丹青。 bàn fú tōng líng , huà sè jiān dān qīng 。

results matching ""

    No results matching ""