三 餚風對雅,象對爻,巨蟒對長蛟。 fēng duì yǎ , xiàng duì yáo , jù mǎng duì zhǎng jiāo 。
天文對地理,蟋蟀對螵蛸。 tiān wén duì dì lǐ , xī shuài duì piāo xiāo 。
龍生矯,虎咆哮,北學對東膠。 lóng shēng jiǎo , hǔ páo xiào , běi xué duì dōng jiāo 。
築臺須壘土,成屋必誅茅。 zhú tái xū lěi tǔ , chéng wū bì zhū máo 。
潘岳不忘秋興賦,邊韶常被晝眠嘲。 pān yuè bù wàng qiū xìng fù , biān sháo cháng bèi zhòu mián cháo 。
撫養羣黎,已見國家隆治; fǔ yǎng qún lí , yǐ jiàn guó jiā lóng zhì ;
滋生萬物,方知天地泰交。 zī shēng wàn wù , fāng zhī tiān dì tài jiāo 。

蛇對虺,蜃對蛟,麟藪對鵲巢。 shé duì huī , shèn duì jiāo , lín sǒu duì què cháo 。
風聲對月色,麥穗對桑苞。 fēng shēng duì yuè sè , mài suì duì sāng bāo 。
何妥難,子云嘲,楚甸對商郊。 hé tuǒ nán , zi yún cháo , chǔ diān duì shāng jiāo 。
五音惟耳聽,萬慮在心包。 wǔ yīn wéi ěr tīng , wàn lǜ zài xīn bāo 。
葛被湯徵因仇餉,楚遭齊伐責包茅。 gé bèi tāng zhēng yīn chóu xiǎng , chǔ zāo qí fá zé bāo máo 。
高矣若天,洵是聖人大道; gāo yǐ ruò tiān , xún shì shèng rén dà dào ;
淡而如水,實爲君子神交。 dàn ér rú shuǐ , shí wèi jūn zǐ shén jiāo 。

牛對馬,犬對貓,旨酒對嘉餚。 niú duì mǎ , quǎn duì māo , zhǐ jiǔ duì jiā yáo 。
桃紅對柳綠,竹葉對鬆梢,藜杖叟,布衣樵,北野對東郊。 táo hóng duì liǔ lǜ , zhú yè duì sōng shāo , lí zhàng sǒu , bù yī qiáo , běi yě duì dōng jiāo 。
白駒形皎皎,黃鳥語交交。 bái jū xíng jiǎo jiǎo , huáng niǎo yǔ jiāo jiāo 。
花圃春殘無客到,柴門夜永有僧敲。 huā pǔ chūn cán wú kè dào , chái mén yè yǒng yǒu sēng qiāo 。
牆畔佳人,飄揚競把鞦韆舞; qiáng pàn jiā rén , piāo yáng jìng bǎ qiū qiān wǔ ;
樓前公子,笑語爭將蹴踘拋。 lóu qián gōng zǐ , xiào yǔ zhēng jiāng cù jū pāo 。

results matching ""

    No results matching ""