十三 覃千對百,兩對三,地北對天南。 qiān duì bǎi , liǎng duì sān , dì běi duì tiān nán 。
佛堂對仙洞,道院對禪庵。 fó táng duì xiān dòng , dào yuàn duì chán ān 。
山潑黛,水浮藍,雪嶺對雲潭。 shān pō dài , shuǐ fú lán , xuě lǐng duì yún tán 。
鳳飛方翽翽,虎視已眈眈。 fèng fēi fāng huì huì , hǔ shì yǐ dān dān 。
窗下書生時諷詠,筵前酒客日耽酣。 chuāng xià shū shēng shí fěng yǒng , yán qián jiǔ kè rì dān hān 。
白草滿郊,秋日牧徵人之馬; bái cǎo mǎn jiāo , qiū rì mù zhēng rén zhī mǎ ;
綠桑盈畝,春時供農婦之蠶。 lǜ sāng yíng mǔ , chūn shí gōng nóng fù zhī cán 。

將對欲,可對堪,德被對恩覃。 jiāng duì yù , kě duì kān , dé bèi duì ēn tán 。
權衡對尺度,雪寺對雲庵。 quán héng duì chǐ dù , xuě sì duì yún ān 。
安邑棗,洞庭柑,不愧對無慚。 ān yì zǎo , dòng tíng gān , bù kuì duì wú cán 。
魏徵能直諫,王衍善清談。 wèi zhēng néng zhí jiàn , wáng yǎn shàn qīng tán 。
紫梨摘去從山北,丹荔傳來自海南。 zǐ lí zhāi qù cóng shān běi , dān lì chuán lái zì hǎi nán 。
攘雞非君子所爲,但當月一; rǎng jī fēi jūn zǐ suǒ wèi , dàn dāng yuè yī ;
養狙是山公之智,止用朝三。 yǎng jū shì shān gōng zhī zhì , zhǐ yòng cháo sān 。

中對外,北對南,貝母對宜男。 zhōng duì wài , běi duì nán , bèi mǔ duì yí nán 。
移山對浚井,諫苦對言甘。 yí shān duì jùn jǐng , jiàn kǔ duì yán gān 。
千取百,二爲三,魏尚對周堪。 qiān qǔ bǎi , èr wèi sān , wèi shàng duì zhōu kān 。
海門翻夕浪,山市擁晴嵐。 hǎi mén fān xī làng , shān shì yōng qíng lán 。
新締直投公子紵,舊交猶脫館人驂。 xīn dì zhí tóu gōng zǐ zhù , jiù jiāo yóu tuō guǎn rén cān 。
文達淹通,已詠冰兮寒過水; wén dá yān tōng , yǐ yǒng bīng xī hán guò shuǐ ;
永和博雅,可知青者勝於藍。 yǒng hé bó yǎ , kě zhī qīng zhě shèng yú lán 。

results matching ""

    No results matching ""