十一 尤



榮對辱,喜對憂,夜宴對春遊。 róng duì rǔ , xǐ duì yōu , yè yàn duì chūn yóu 。
燕關對楚水,蜀犬對吳牛。 yàn guān duì chǔ shuǐ , shǔ quǎn duì wú niú 。
茶敵睡,酒消愁,青眼對白頭。 chá dí shuì , jiǔ xiāo chóu , qīng yǎn duì bái tóu 。
馬遷修史記,孔子作春秋。 mǎ qiān xiū shǐ jì , kǒng zǐ zuò chūn qiū 。
適興子猷常泛棹,思歸王粲強登樓。 shì xìng zi yóu cháng fàn zhào , sī guī wáng càn qiáng dēng lóu 。
窗下佳人,妝罷重將金插鬢; chuāng xià jiā rén , zhuāng bà zhòng jiāng jīn chā bìn ;
筵前舞妓,曲終還要錦纏頭。 yán qián wǔ jì , qū zhōng hái yào jǐn chán tóu 。

脣對齒,角對頭,策馬對騎牛。 chún duì chǐ , jiǎo duì tóu , cè mǎ duì qí niú 。
毫尖對筆底,綺閣對雕鏤。 háo jiān duì bǐ dǐ , qǐ gé duì diāo lòu 。
楊柳岸,荻蘆洲,語燕對啼鳩。 yáng liǔ àn , dí lú zhōu , yǔ yàn duì tí jiū 。
客乘金絡馬,人泛木蘭舟。 kè chéng jīn luò mǎ , rén fàn mù lán zhōu 。
綠野耕夫春舉耜,碧池漁父晚垂鉤。 lǜ yě gēng fū chūn jǔ sì , bì chí yú fù wǎn chuí gōu 。
波浪千層,喜見蛟龍得水; bō làng qiān céng , xǐ jiàn jiāo lóng dé shuǐ ;
雲霄萬里,驚看鵰鶚橫秋。 yún xiāo wàn lǐ , jīng kàn diāo è héng qiū 。

庵對寺,殿對樓,酒艇對漁舟。 ān duì sì , diàn duì lóu , jiǔ tǐng duì yú zhōu 。
金龍對綵鳳,豶豕對童牛。 jīn lóng duì cǎi fèng , fén shǐ duì tóng niú 。
王郎帽,蘇子裘,四季對三秋。 wáng láng mào , sū zi qiú , sì jì duì sān qiū 。
峯巒扶地秀,江漢接天流。 fēng luán fú dì xiù , jiāng hàn jiē tiān liú 。
一灣綠水漁村小,萬里青山佛寺幽。 yī wān lǜ shuǐ yú cūn xiǎo , wàn lǐ qīng shān fó sì yōu 。
龍馬呈河,羲皇闡微而畫卦; lóng mǎ chéng hé , xī huáng chǎn wēi ér huà guà ;
神龜出洛,禹王取法以陳疇。 shén guī chū luò , yǔ wáng qǔ fǎ yǐ chén chóu 。

results matching ""

    No results matching ""