十五 删兴对废,附对攀,露草对霜菅,歌廉对借寇,习孔对希颜。 xìng duì fèi , fù duì pān , lù cǎo duì shuāng jiān , gē lián duì jiè kòu , xí kǒng duì xī yán 。
山垒垒,水潺潺,奉壁对探鐶。 shān lěi lěi , shuǐ chán chán , fèng bì duì tàn huán 。
礼由公旦作,诗本仲尼删。 lǐ yóu gōng dàn zuò , shī běn zhòng ní shān 。
驴困客方经灞水,鸡鸣人已出函关。 lǘ kùn kè fāng jīng bà shuǐ , jī míng rén yǐ chū hán guān 。
几夜霜飞,已有苍鸿辞北塞; jǐ yè shuāng fēi , yǐ yǒu cāng hóng cí běi sāi ;
数朝雾暗,岂无玄豹隐南山。 shù cháo wù àn , qǐ wú xuán bào yǐn nán shān 。

犹对尚,侈对悭,雾髻对烟鬟。 yóu duì shàng , chǐ duì qiān , wù jì duì yān huán 。
莺啼对鹊噪,独鹤对双鷳。 yīng tí duì què zào , dú hè duì shuāng xián 。
黄牛峡,金马山,结草对衔环。 huáng niú xiá , jīn mǎ shān , jié cǎo duì xián huán 。
崑山惟玉集,合浦有珠还。 kūn shān wéi yù jí , hé pǔ yǒu zhū hái 。
阮籍旧能爲眼白,老莱新爱着衣斑。 ruǎn jí jiù néng wèi yǎn bái , lǎo lái xīn ài zhuó yī bān 。
栖迟避世人,草衣木食; qī chí bì shì rén , cǎo yī mù shí ;
窈窕倾城女,云鬓花颜。 yǎo tiǎo qīng chéng nǚ , yún bìn huā yán 。

姚对宋,柳对颜,赏善对惩奸。 yáo duì sòng , liǔ duì yán , shǎng shàn duì chéng jiān 。
愁中对梦里,巧慧对痴顽。 chóu zhōng duì mèng lǐ , qiǎo huì duì chī wán 。
孔北海,谢东山,使越对徵蛮,淫声闻濮上,离曲听阳关。 kǒng běi hǎi , xiè dōng shān , shǐ yuè duì zhēng mán , yín shēng wén pú shàng , lí qū tīng yáng guān 。
骁将袍披仁贵白,小儿衣着老莱斑。 xiāo jiāng páo pī rén guì bái , xiǎo ér yī zhuó lǎo lái bān 。
茅舍无人,难却尘埃生榻上; máo shè wú rén , nán què chén āi shēng tà shàng ;
竹亭有客,尚留风月在窗间。 zhú tíng yǒu kè , shàng liú fēng yuè zài chuāng jiān 。

results matching ""

    No results matching ""