八 齐岩对岫,涧对溪,远岸对危堤。 yán duì xiù , jiàn duì xī , yuǎn àn duì wēi dī 。
鹤长对凫短,水雁对山鸡。 hè zhǎng duì fú duǎn , shuǐ yàn duì shān jī 。
星拱北,月流西,汉露对汤霓。 xīng gǒng běi , yuè liú xī , hàn lù duì tāng ní 。
桃林牛已放,虞坂马长嘶。 táo lín niú yǐ fàng , yú bǎn mǎ zhǎng sī 。
叔侄去官闻广受,弟兄让国有夷齐。 shū zhí qù guān wén guǎng shòu , dì xiōng ràng guó yǒu yí qí 。
三月春浓,芍药丛中蝴蝶舞; sān yuè chūn nóng , sháo yào cóng zhōng hú dié wǔ ;
五更天晓,海棠枝上子规啼。 wǔ gēng tiān xiǎo , hǎi táng zhī shàng zi guī tí 。

云对雨,水对泥,白璧对玄圭。 yún duì yǔ , shuǐ duì ní , bái bì duì xuán guī 。
献瓜对投李,禁鼓对徵鼙。 xiàn guā duì tóu lǐ , jìn gǔ duì zhēng pí 。
徐稚榻,鲁班梯,凤翥对鸾栖,有官清似水,无客醉如泥。 xú zhì tà , lǔ bān tī , fèng zhù duì luán qī , yǒu guān qīng shì shuǐ , wú kè zuì rú ní 。
截髮惟闻陶侃母,断机只有乐羊妻。 jié fà wéi wén táo kǎn mǔ , duàn jī zhǐ yǒu lè yáng qī 。
秋望佳人,目送楼头千里雁; qiū wàng jiā rén , mù sòng lóu tóu qiān lǐ yàn ;
早行远客,梦惊枕上五更鸡。 zǎo xíng yuǎn kè , mèng jīng zhěn shàng wǔ gēng jī 。

熊对虎,象对犀,霹雳对虹霓。 xióng duì hǔ , xiàng duì xī , pī lì duì hóng ní 。
杜鹃对孔雀,桂岭对梅溪。 dù juān duì kǒng què , guì lǐng duì méi xī 。
萧史凤,宋宗鸡,远近对高低。 xiāo shǐ fèng , sòng zōng jī , yuǎn jìn duì gāo dī 。
水寒鱼不跃,林茂鸟频栖。 shuǐ hán yú bù yuè , lín mào niǎo pín qī 。
杨柳和烟彭泽县,桃花流水武陵溪。 yáng liǔ hé yān péng zé xiàn , táo huā liú shuǐ wǔ líng xī 。
公子追欢,閒骤玉骢游绮陌; gōng zǐ zhuī huān , xián zhòu yù cōng yóu qǐ mò ;
佳人倦绣,闷欹珊枕掩香闺。 jiā rén juàn xiù , mèn yī shān zhěn yǎn xiāng guī 。

results matching ""

    No results matching ""