五 微来对往,密对稀,燕舞对莺飞。 lái duì wǎng , mì duì xī , yàn wǔ duì yīng fēi 。
风清对月朗,露重对烟微。 fēng qīng duì yuè lǎng , lù zhòng duì yān wēi 。
霜菊瘦,雨梅肥,客路对渔矶。 shuāng jú shòu , yǔ méi féi , kè lù duì yú jī 。
晚霞舒锦绣,朝露缀珠玑。 wǎn xiá shū jǐn xiù , zhāo lù zhuì zhū jī 。
夏暑客思欹石枕,秋寒妇念寄边衣。 xià shǔ kè sī yī shí zhěn , qiū hán fù niàn jì biān yī 。
春水才深,青草岸边渔父去; chūn shuǐ cái shēn , qīng cǎo àn biān yú fù qù ;
夕阳半落,绿莎原上牧童归。 xī yáng bàn luò , lǜ shā yuán shàng mù tóng guī 。

宽对猛,是对非,服美对乘肥。 kuān duì měng , shì duì fēi , fú měi duì chéng féi 。
珊瑚对玳瑁,锦绣对珠玑。 shān hú duì dài mào , jǐn xiù duì zhū jī 。
桃灼灼,柳依依,绿暗对红稀。 táo zhuó zhuó , liǔ yī yī , lǜ àn duì hóng xī 。
窗前莺并语,帘外燕双飞。 chuāng qián yīng bìng yǔ , lián wài yàn shuāng fēi 。
汉致太平三尺剑,周臻大定一戎衣。 hàn zhì tài píng sān chǐ jiàn , zhōu zhēn dà dìng yī róng yī 。
吟成赏月之诗,只愁月堕; yín chéng shǎng yuè zhī shī , zhǐ chóu yuè duò ;
斟满送春之酒,惟憾春归。 zhēn mǎn sòng chūn zhī jiǔ , wéi hàn chūn guī 。

声对色,饱对飢,虎节对龙旗。 shēng duì sè , bǎo duì jī , hǔ jié duì lóng qí 。
杨花对桂叶,白简对朱衣。 yáng huā duì guì yè , bái jiǎn duì zhū yī 。
尨也吠,燕于飞,荡荡对巍巍。 máng yě fèi , yàn yú fēi , dàng dàng duì wēi wēi 。
春暄资日气,秋冷借霜威。 chūn xuān zī rì qì , qiū lěng jiè shuāng wēi 。
出使振威冯奉世,治民异等尹翁归。 chū shǐ zhèn wēi féng fèng shì , zhì mín yì děng yǐn wēng guī 。
燕我弟兄,载咏棣棠韡韡; yàn wǒ dì xiōng , zài yǒng dì táng wěi wěi ;
命伊将帅,爲歌杨柳依依。 mìng yī jiāng shuài , wèi gē yáng liǔ yī yī 。

results matching ""

    No results matching ""