一 东云对雨,雪对风,晚照对晴空。 yún duì yǔ , xuě duì fēng , wǎn zhào duì qíng kōng 。
来鸿对去燕,宿鸟对鸣虫。 lái hóng duì qù yàn , sù niǎo duì míng chóng 。
三尺剑,六钧弓,岭北对江东。 sān chǐ jiàn , liù jūn gōng , lǐng běi duì jiāng dōng 。
人间清暑殿,天上广寒宫。 rén jiān qīng shǔ diàn , tiān shàng guǎng hán gōng 。
两岸晓烟杨柳绿,一园春雨杏花红。 liǎng àn xiǎo yān yáng liǔ lǜ , yī yuán chūn yǔ xìng huā hóng 。
两鬓风霜,途次早行之客; liǎng bìn fēng shuāng , tú cì zǎo xíng zhī kè ;
一蓑烟雨,溪边晚钓之翁。 yī suō yān yǔ , xī biān wǎn diào zhī wēng 。

沿对革,异对同,白叟对黄童。 yán duì gé , yì duì tóng , bái sǒu duì huáng tóng 。
江风对海雾,牧子对渔翁。 jiāng fēng duì hǎi wù , mù zi duì yú wēng 。
颜巷陋,阮途穷,冀北对辽东。 yán xiàng lòu , ruǎn tú qióng , jì běi duì liáo dōng 。
池中濯足水,门外打头风。 chí zhōng zhuó zú shuǐ , mén wài dǎ tóu fēng 。
樑帝讲经同泰寺,汉皇置酒未央宫。 liáng dì jiǎng jīng tóng tài sì , hàn huáng zhì jiǔ wèi yāng gōng 。
尘虑萦心,懒抚七絃绿绮; chén lǜ yíng xīn , lǎn fǔ qī xián lǜ qǐ ;
霜华满鬓,羞看百鍊青铜。 shuāng huá mǎn bìn , xiū kàn bǎi liàn qīng tóng 。

贫对富,塞对通,野叟对溪童。 pín duì fù , sāi duì tōng , yě sǒu duì xī tóng 。
鬓皤对眉绿,齿皓对脣红。 bìn pó duì méi lǜ , chǐ hào duì chún hóng 。
天浩浩,日融融,佩剑对弯弓。 tiān hào hào , rì róng róng , pèi jiàn duì wān gōng 。
半溪流水绿,千树落花红。 bàn xī liú shuǐ lǜ , qiān shù luò huā hóng 。
野渡燕穿杨柳雨,芳池鱼戏芰荷风。 yě dù yàn chuān yáng liǔ yǔ , fāng chí yú xì jì hé fēng 。
女子眉纤,额下现一弯新月; nǚ zǐ méi xiān , é xià xiàn yī wān xīn yuè ;
男儿气壮,胸中吐万丈长虹。 nán ér qì zhuàng , xiōng zhōng tǔ wàn zhàng zhǎng hóng 。

results matching ""

    No results matching ""