六 鱼无对有,实对虚,作赋对观书。 wú duì yǒu , shí duì xū , zuò fù duì guān shū 。
绿窗对朱户,宝马对香车。 lǜ chuāng duì zhū hù , bǎo mǎ duì xiāng chē 。
伯乐马,浩然驴,弋雁对求鱼。 bó lè mǎ , hào rán lǘ , yì yàn duì qiú yú 。
分金齐鲍叔,奉璧蔺相如。 fēn jīn qí bào shū , fèng bì lìn xiàng rú 。
掷地金声孙绰赋,迴文锦字窦滔书。 zhì dì jīn shēng sūn chuò fù , huí wén jǐn zì dòu tāo shū 。
未遇殷宗,胥靡困傅岩之筑; wèi yù yīn zōng , xū mí kùn fù yán zhī zhú ;
既逢周后,太公舍渭水之渔。 jì féng zhōu hòu , tài gōng shě wèi shuǐ zhī yú 。

终对始,疾对徐,短褐对华裾。 zhōng duì shǐ , jí duì xú , duǎn hè duì huá jū 。
六朝对三国,天禄对石渠。 liù cháo duì sān guó , tiān lù duì shí qú 。
千字策,八行书,有若对相如。 qiān zì cè , bā háng shū , yǒu ruò duì xiàng rú 。
花残无戏蝶,藻密有潜鱼。 huā cán wú xì dié , zǎo mì yǒu qián yú 。
落叶舞风高复下,小荷浮水卷还舒。 luò yè wǔ fēng gāo fù xià , xiǎo hé fú shuǐ juǎn hái shū 。
爱见人长,共服宣尼休假盖; ài jiàn rén zhǎng , gòng fú xuān ní xiū jià gài ;
恐彰己吝,谁知阮裕竟焚车。 kǒng zhāng jǐ lìn , shuí zhī ruǎn yù jìng fén chē 。

麟对凤,鳖对鱼,内史对中书。 lín duì fèng , biē duì yú , nèi shǐ duì zhōng shū 。
犁锄对耒耜,畎浍对郊墟。 lí chú duì lěi sì , quǎn huì duì jiāo xū 。
犀角带,象牙梳,驷马对安车。 xī jiǎo dài , xiàng yá shū , sì mǎ duì ān chē 。
青衣能报赦,黄耳解传书。 qīng yī néng bào shè , huáng ěr jiě chuán shū 。
庭畔有人持短剑,门前无客曳长裾。 tíng pàn yǒu rén chí duǎn jiàn , mén qián wú kè yè zhǎng jū 。
波浪拍船,骇舟人之水宿; bō làng pāi chuán , hài zhōu rén zhī shuǐ sù ;
峯峦绕舍,乐隐者之山居。 fēng luán rào shě , lè yǐn zhě zhī shān jū 。

results matching ""

    No results matching ""