十 灰增对损,闭对开,碧草对苍苔。 zēng duì sǔn , bì duì kāi , bì cǎo duì cāng tái 。
书籤对笔架,两曜对三台。 shū qiān duì bǐ jià , liǎng yào duì sān tái 。
周召虎,宋桓魋,阆苑对蓬莱。 zhōu zhào hǔ , sòng huán tuí , làng yuàn duì péng lái 。
薰风生殿阁,皓月照楼台。 xūn fēng shēng diàn gé , hào yuè zhào lóu tái 。
却马汉文思罢献,吞蝗唐太冀移灾。 què mǎ hàn wén sī bà xiàn , tūn huáng táng tài jì yí zāi 。
照耀八荒,赫赫丽天秋日; zhào yào bā huāng , hè hè lì tiān qiū rì ;
震惊百里,轰轰出地春雷。 zhèn jīng bǎi lǐ , hōng hōng chū dì chūn léi 。

沙对水,火对灰,雨雪对风雷。 shā duì shuǐ , huǒ duì huī , yǔ xuě duì fēng léi 。
书淫对传癖,水浒对岩隈。 shū yín duì chuán pǐ , shuǐ hǔ duì yán wēi 。
歌旧曲,酿新醅,舞馆对歌台。 gē jiù qū , niàng xīn pēi , wǔ guǎn duì gē tái 。
春棠经雨放,秋菊傲霜开。 chūn táng jīng yǔ fàng , qiū jú ào shuāng kāi 。
作酒固难忘麴櫱,调羹必要用盐梅。 zuò jiǔ gù nán wàng qū niè , diào gēng bì yào yòng yán méi 。
月满庾楼,据胡牀而可玩; yuè mǎn yǔ lóu , jù hú chuáng ér kě wán ;
花开唐苑,轰羯鼓以奚催。 huā kāi táng yuàn , hōng jié gǔ yǐ xī cuī 。

休对咎,福对灾,象箸对犀杯。 xiū duì jiù , fú duì zāi , xiàng zhù duì xī bēi 。
宫花对御柳,峻阁对高台。 gōng huā duì yù liǔ , jùn gé duì gāo tái 。
花蓓蕾,草根荄,剔藓对剜苔。 huā bèi lěi , cǎo gēn gāi , tī xiǎn duì wān tái 。
雨前庭蚁闹,霜后阵鸿哀。 yǔ qián tíng yǐ nào , shuāng hòu zhèn hóng āi 。
元亮南窗今日傲,孙弘东阁几时开。 yuán liàng nán chuāng jīn rì ào , sūn hóng dōng gé jǐ shí kāi 。
平展青茵,野外茸茸软草; píng zhǎn qīng yīn , yě wài róng róng ruǎn cǎo ;
高张翠幄,庭前鬱郁凉槐。 gāo zhāng cuì wò , tíng qián yù yù liáng huái 。

results matching ""

    No results matching ""