九 佳河对海,汉对淮,赤岸对朱崖。 hé duì hǎi , hàn duì huái , chì àn duì zhū yá 。
鹭飞对鱼跃,宝钿对金钗。 lù fēi duì yú yuè , bǎo tián duì jīn chāi 。
鱼圉圉,鸟喈喈,草履对芒鞋。 yú yǔ yǔ , niǎo jiē jiē , cǎo lǚ duì máng xié 。
古贤尝笃厚,时辈喜诙谐。 gǔ xián cháng dǔ hòu , shí bèi xǐ huī xié 。
孟训文公谈性善,颜师孔子问心斋。 mèng xùn wén gōng tán xìng shàn , yán shī kǒng zǐ wèn xīn zhāi 。
缓抚琴絃,像流莺而并语; huǎn fǔ qín xián , xiàng liú yīng ér bìng yǔ ;
斜排筝柱。 xié pái zhēng zhù 。
类过雁之相挨。 lèi guò yàn zhī xiāng āi 。

丰对俭,等对差,布袄对荆钗。 fēng duì jiǎn , děng duì chà , bù ǎo duì jīng chāi 。
雁行对鱼阵,榆塞对兰崖。 yàn háng duì yú zhèn , yú sāi duì lán yá 。
挑荠女,採莲娃,菊径对苔阶。 tiāo jì nǚ , cǎi lián wá , jú jìng duì tái jiē 。
诗成六义备,乐奏八音谐。 shī chéng liù yì bèi , lè zòu bā yīn xié 。
造律吏哀秦法酷,知音人说郑声哇。 zào lǜ lì āi qín fǎ kù , zhī yīn rén shuō zhèng shēng wa 。
天欲飞霜,塞上有鸿行已过; tiān yù fēi shuāng , sāi shàng yǒu hóng xíng yǐ guò ;
云将作雨,庭前多蚁阵先排。 yún jiāng zuò yǔ , tíng qián duō yǐ zhèn xiān pái 。

城对市,巷对街,破屋对空阶。 chéng duì shì , xiàng duì jiē , pò wū duì kōng jiē 。
桃枝对桂叶,砌蚓对牆蜗。 táo zhī duì guì yè , qì yǐn duì qiáng wō 。
梅可望,橘堪怀,季路对高柴。 méi kě wàng , jú kān huái , jì lù duì gāo chái 。
花藏沽酒市,竹映读书斋。 huā cáng gū jiǔ shì , zhú yìng dú shū zhāi 。
马首不容孤竹扣,车轮终就洛阳埋。 mǎ shǒu bù róng gū zhú kòu , chē lún zhōng jiù luò yáng mái 。
朝宰锦衣,贵束乌犀之带; cháo zǎi jǐn yī , guì shù wū xī zhī dài ;
宫人宝髻,宜簪白燕之钗。 gōng rén bǎo jì , yí zān bái yàn zhī chāi 。

results matching ""

    No results matching ""