十四 寒多对少,易对难,虎踞对龙蟠。 duō duì shǎo , yì duì nán , hǔ jù duì lóng pán 。
龙舟对凤辇,白鹤对青鸾。 lóng zhōu duì fèng niǎn , bái hè duì qīng luán 。
风淅淅,露漙漙,绣毂对雕鞍。 fēng xī xī , lù tuán tuán , xiù gǔ duì diāo ān 。
鱼游荷叶沼,鹭立蓼花滩。 yú yóu hé yè zhǎo , lù lì liǎo huā tān 。
有酒阮貂奚用解,无鱼冯铗必须弹。 yǒu jiǔ ruǎn diāo xī yòng jiě , wú yú féng jiá bì xū dàn 。
丁固梦鬆,柯叶忽然生腹上; dīng gù mèng sōng , kē yè hū rán shēng fù shàng ;
文郎画竹,枝梢倏尔长毫端。 wén láng huà zhú , zhī shāo shū ěr zhǎng háo duān 。

寒对暑,溼对干,鲁隐对齐桓。 hán duì shǔ , shī duì gàn , lǔ yǐn duì qí huán 。
寒毡对暖席,夜饮对晨餐。 hán zhān duì nuǎn xí , yè yǐn duì chén cān 。
叔子带,仲由冠,郏鄏对邯郸。 shū zǐ dài , zhòng yóu guān , jiá rǔ duì hán dān 。
嘉禾忧夏旱,衰柳耐秋寒。 jiā hé yōu xià hàn , shuāi liǔ nài qiū hán 。
杨柳绿遮元亮宅,杏花红映仲尼坛。 yáng liǔ lǜ zhē yuán liàng zhái , xìng huā hóng yìng zhòng ní tán 。
江水流长,环绕似青罗带; jiāng shuǐ liú zhǎng , huán rào shì qīng luó dài ;
海蟾轮满,澄明如白玉盘。 hǎi chán lún mǎn , chéng míng rú bái yù pán 。

横对竖,窄对宽,黑志对弹丸。 héng duì shù , zhǎi duì kuān , hēi zhì duì dàn wán 。
朱帘对画栋,彩槛对雕栏。 zhū lián duì huà dòng , cǎi kǎn duì diāo lán 。
春既老,夜将阑,百辟对千官。 chūn jì lǎo , yè jiāng lán , bǎi pì duì qiān guān 。
怀仁称足足,抱义美般般。 huái rén chēng zú zú , bào yì měi bān bān 。
好马君王曾市骨,食猪处士仅思肝。 hǎo mǎ jūn wáng céng shì gǔ , shí zhū chù shì jǐn sī gān 。
世仰双仙,元礼舟中携郭泰,人称连壁,夏侯车上并潘安。 shì yǎng shuāng xiān , yuán lǐ zhōu zhōng xié guō tài , rén chēng lián bì , xià hóu chē shàng bìng pān ān 。

results matching ""

    No results matching ""