十三 元幽对显,寂对喧,柳岸对桃源。 yōu duì xiǎn , jì duì xuān , liǔ àn duì táo yuán 。
莺朋对燕友,早暮对寒暄。 yīng péng duì yàn yǒu , zǎo mù duì hán xuān 。
鱼跃沼,鹤乘轩,醉胆对吟魂。 yú yuè zhǎo , hè chéng xuān , zuì dǎn duì yín hún 。
轻尘生范甑,积雪拥袁门。 qīng chén shēng fàn zèng , jī xuě yōng yuán mén 。
缕缕轻烟芳草渡,丝丝微雨杏花村。 lǚ lǚ qīng yān fāng cǎo dù , sī sī wēi yǔ xìng huā cūn 。
诣阙王通,献太平十二策; yì què wáng tōng , xiàn tài píng shí èr cè ;
出关老子,著道德五千言。 chū guān lǎo zi , zhe dào dé wǔ qiān yán 。

儿对女,子对孙,药圃对花村。 ér duì nǚ , zǐ duì sūn , yào pǔ duì huā cūn 。
高楼对邃阁,赤豹对玄猿。 gāo lóu duì suì gé , chì bào duì xuán yuán 。
妃子骑,夫人轩,旷野对平原。 fēi zǐ qí , fū rén xuān , kuàng yě duì píng yuán 。
匏巴能鼓瑟,伯氏善吹壎。 páo bā néng gǔ sè , bó shì shàn chuī xūn 。
馥馥早梅思驿使,萋萋芳草怨王孙。 fù fù zǎo méi sī yì shǐ , qī qī fāng cǎo yuàn wáng sūn 。
秋夕月明,苏子黄岗游绝壁; qiū xī yuè míng , sū zi huáng gǎng yóu jué bì ;
春朝花发,石家金谷啓芳园。 chūn cháo huā fā , shí jiā jīn gǔ qǐ fāng yuán 。

歌对舞,德对恩,犬马对鸡豚。 gē duì wǔ , dé duì ēn , quǎn mǎ duì jī tún 。
龙池对凤沼,雨骤对云屯。 lóng chí duì fèng zhǎo , yǔ zhòu duì yún tún 。
刘向阁,李膺门,唳鹤对啼猿。 liú xiàng gé , lǐ yīng mén , lì hè duì tí yuán 。
柳摇春白昼,梅弄月黄昏,岁冷鬆筠皆有节,春喧桃李本无言。 liǔ yáo chūn bái zhòu , méi nòng yuè huáng hūn , suì lěng sōng yún jiē yǒu jié , chūn xuān táo lǐ běn wú yán 。
噪晚齐蝉,岁岁秋来泣恨; zào wǎn qí chán , suì suì qiū lái qì hèn ;
啼宵蜀鸟,年年春去伤魂。 tí xiāo shǔ niǎo , nián nián chūn qù shāng hún 。

results matching ""

    No results matching ""