二 冬春对夏,秋对冬,暮鼓对晨钟。 chūn duì xià , qiū duì dōng , mù gǔ duì chén zhōng 。
观山对玩水,绿竹对苍松。 guān shān duì wán shuǐ , lǜ zhú duì cāng sōng 。
冯妇虎,叶公龙,舞蝶对鸣蛩。 féng fù hǔ , yè gōng lóng , wǔ dié duì míng qióng 。
衔泥双紫燕,课蜜几黄蜂。 xián ní shuāng zǐ yàn , kè mì jǐ huáng fēng 。
春日园中莺恰恰,秋天塞外雁雍雍。 chūn rì yuán zhōng yīng qià qià , qiū tiān sài wài yàn yōng yōng 。
秦岭云横,迢递八千远路; qín lǐng yún héng , tiáo dì bā qiān yuǎn lù ;
巫山雨洗,嵯峨十二危峯。 wū shān yǔ xǐ , cuó é shí èr wēi fēng 。

明对暗,淡对浓,上智对中庸。 míng duì àn , dàn duì nóng , shàng zhì duì zhōng yōng 。
镜奁对衣笥,野杵对村舂。 jìng lián duì yī sì , yě chǔ duì cūn chōng 。
花灼烁,草蒙茸,九夏对三冬。 huā zhuó shuò , cǎo méng róng , jiǔ xià duì sān dōng 。
台高名戏马,斋小号蟠龙。 tái gāo míng xì mǎ , zhāi xiǎo hào pán lóng 。
手擘蟹螯从毕卓,身披鹤氅自王恭。 shǒu bāi xiè áo cóng bì zhuō , shēn pī hè chǎng zì wáng gōng 。
五老峯高,秀插云霄如玉笔; wǔ lǎo fēng gāo , xiù chā yún xiāo rú yù bǐ ;
三姑石大,响传风雨若金镛。 sān gū shí dà , xiǎng chuán fēng yǔ ruò jīn yōng 。

仁对义,让对恭,禹舜对羲农。 rén duì yì , ràng duì gōng , yǔ shùn duì xī nóng 。
雪花对云叶,芍药对芙蓉。 xuě huā duì yún yè , sháo yào duì fú róng 。
陈后主,汉中宗,绣虎对雕龙。 chén hòu zhǔ , hàn zhōng zōng , xiù hǔ duì diāo lóng 。
柳塘风淡淡,花圃月浓浓。 liǔ táng fēng dàn dàn , huā pǔ yuè nóng nóng 。
春日正宜朝看蝶,秋风那更夜闻蛩。 chūn rì zhèng yí cháo kàn dié , qiū fēng nà gèng yè wén qióng 。
战士邀功,必借干戈成勇武; zhàn shì yāo gōng , bì jiè gān gē chéng yǒng wǔ ;
逸民适志,须凭诗酒养疏慵。 yì mín shì zhì , xū píng shī jiǔ yǎng shū yōng 。

results matching ""

    No results matching ""