十一 真邪对正,假对真,獬豸对麒麟。 xié duì zhèng , jiǎ duì zhēn , xiè zhì duì qí lín 。
韩卢对苏雁,陆橘对庄椿。 hán lú duì sū yàn , lù jú duì zhuāng chūn 。
韩五鬼,李三人,北魏对西秦。 hán wǔ guǐ , lǐ sān rén , běi wèi duì xī qín 。
蝉鸣哀暮夏,莺啭怨残春。 chán míng āi mù xià , yīng zhuàn yuàn cán chūn 。
野烧焰腾红烁烁,溪流波皱碧粼粼。 yě shāo yàn téng hóng shuò shuò , xī liú bō zhòu bì lín lín 。
行无踪,居无庐,颂成酒德; xíng wú zōng , jū wú lú , sòng chéng jiǔ dé ;
动有时,藏有节,论著钱神。 dòng yǒu shí , cáng yǒu jié , lùn zhe qián shén 。

哀对乐,富对贫,好友对嘉宾。 āi duì lè , fù duì pín , hǎo yǒu duì jiā bīn 。
弹冠对结绶,白日对青春。 dàn guān duì jié shòu , bái rì duì qīng chūn 。
金翡翠,玉麒麟,虎爪对龙麟。 jīn fěi cuì , yù qí lín , hǔ zhǎo duì lóng lín 。
柳塘生细浪,花径起香尘。 liǔ táng shēng xì làng , huā jìng qǐ xiāng chén 。
閒爱登山穿谢屐,醉思漉酒脱陶巾。 xián ài dēng shān chuān xiè jī , zuì sī lù jiǔ tuō táo jīn 。
雪冷霜严,倚槛鬆筠同傲岁; xuě lěng shuāng yán , yǐ kǎn sōng yún tóng ào suì ;
日迟风暖,满园花柳各争春。 rì chí fēng nuǎn , mǎn yuán huā liǔ gè zhēng chūn 。

香对火,炭对薪,日观对天津。 xiāng duì huǒ , tàn duì xīn , rì guān duì tiān jīn 。
禅心对道眼,野妇对宫嫔。 chán xīn duì dào yǎn , yě fù duì gōng pín 。
仁无敌,德有邻,万石对千钧。 rén wú dí , dé yǒu lín , wàn shí duì qiān jūn 。
滔滔三峡水,冉冉一溪冰。 tāo tāo sān xiá shuǐ , rǎn rǎn yī xī bīng 。
充国功名当画阁,子张言行贵书绅。 chōng guó gōng míng dāng huà gé , zi zhāng yán xíng guì shū shēn 。
笃志诗书,思入圣贤绝域; dǔ zhì shī shū , sī rù shèng xián jué yù ;
忘情官爵,羞沾名利纤尘。 wàng qíng guān jué , xiū zhān míng lì xiān chén 。

results matching ""

    No results matching ""