四 支茶对酒,赋对诗,燕子对莺儿。 chá duì jiǔ , fù duì shī , yàn zi duì yīng ér 。
栽花对种竹,落絮对游丝。 zāi huā duì zhǒng zhú , luò xù duì yóu sī 。
四目颉,一足夔,鸲鹆对鹭鸶。 sì mù xié , yī zú kuí , qú yù duì lù sī 。
半池红菡萏,一架白荼蘼。 bàn chí hóng hàn dàn , yī jià bái tú mí 。
几阵秋风能应候,一犁春雨甚知时。 jǐ zhèn qiū fēng néng yīng hòu , yī lí chūn yǔ shén zhī shí 。
智伯恩深,国士吞变形之炭; zhì bó ēn shēn , guó shì tūn biàn xíng zhī tàn ;
羊公德大,邑人竖堕泪之碑。 yáng gōng dé dà , yì rén shù duò lèi zhī bēi 。

行对止,速对迟,舞剑对围棋。 xíng duì zhǐ , sù duì chí , wǔ jiàn duì wéi qí 。
花笺对草字,竹简对毛锥。 huā jiān duì cǎo zì , zhú jiǎn duì máo zhuī 。
汾水鼎,岘山碑,虎豹对熊罴。 fén shuǐ dǐng , xiàn shān bēi , hǔ bào duì xióng pí 。
花开红锦绣,水漾碧琉璃。 huā kāi hóng jǐn xiù , shuǐ yàng bì liú lí 。
去妇因探邻舍枣,出妻爲种后园葵。 qù fù yīn tàn lín shě zǎo , chū qī wèi zhǒng hòu yuán kuí 。
笛韵和谐,仙管恰从云里降; dí yùn hé xié , xiān guǎn qià cóng yún lǐ jiàng ;
橹声咿轧,渔舟正向雪中移。 lǔ shēng yī yà , yú zhōu zhèng xiàng xuě zhōng yí 。

戈对甲,鼓对旗,紫燕对黄鹂。 gē duì jiǎ , gǔ duì qí , zǐ yàn duì huáng lí 。
梅酸对李苦,青眼对白眉。 méi suān duì lǐ kǔ , qīng yǎn duì bái méi 。
三弄笛,一围棋,雨打对风吹。 sān nòng dí , yī wéi qí , yǔ dǎ duì fēng chuī 。
海棠春睡早,杨柳昼眠迟。 hǎi táng chūn shuì zǎo , yáng liǔ zhòu mián chí 。
张骏曾爲槐树赋,杜陵不作海棠诗。 zhāng jùn céng wèi huái shù fù , dù líng bù zuò hǎi táng shī 。
晋士特奇,可比一斑之豹; jìn shì tè qí , kě bǐ yī bān zhī bào ;
唐儒博识,堪爲五总之龟。 táng rú bó shí , kān wèi wǔ zǒng zhī guī 。

results matching ""

    No results matching ""