十二 文家对国,武对文,四辅对三军。 jiā duì guó , wǔ duì wén , sì fǔ duì sān jūn 。
九经对三史,菊馥对兰芬。 jiǔ jīng duì sān shǐ , jú fù duì lán fēn 。
歌北鄙,咏南薰,迩听对遥闻。 gē běi bǐ , yǒng nán xūn , ěr tīng duì yáo wén 。
召公周太保,李广汉将军。 zhào gōng zhōu tài bǎo , lǐ guǎng hàn jiāng jūn 。
闻化蜀民皆草偃,争权晋土已瓜分。 wén huà shǔ mín jiē cǎo yǎn , zhēng quán jìn tǔ yǐ guā fēn 。
巫峡夜深,猿啸苦哀巴地月; wū xiá yè shēn , yuán xiào kǔ āi bā dì yuè ;
衡峯秋早,雁飞高贴楚天云。 héng fēng qiū zǎo , yàn fēi gāo tiē chǔ tiān yún 。

欹对正,见对闻,偃武对修文。 yī duì zhèng , jiàn duì wén , yǎn wǔ duì xiū wén 。
羊车对鹤驾,朝旭对晚曛。 yáng chē duì hè jià , cháo xù duì wǎn xūn 。
花有豔,竹成文,马燧对羊欣。 huā yǒu yàn , zhú chéng wén , mǎ suì duì yáng xīn 。
山中樑宰相,树下汉将军。 shān zhōng liáng zǎi xiàng , shù xià hàn jiāng jūn 。
施帐解围嘉道韫,当垆沽酒叹文君。 shī zhàng jiě wéi jiā dào yùn , dāng lú gū jiǔ tàn wén jūn 。
好景有期,北岭几枝梅似雪; hǎo jǐng yǒu qī , běi lǐng jǐ zhī méi sì xuě ;
丰年先兆,西郊千顷稼如云。 fēng nián xiān zhào , xī jiāo qiān qǐng jià rú yún 。

尧对舜,夏对殷,蔡惠对刘蕡。 yáo duì shùn , xià duì yīn , cài huì duì liú fén 。
山明对水秀,五典对三坟。 shān míng duì shuǐ xiù , wǔ diǎn duì sān fén 。
唐李杜,晋机云,事父对忠君。 táng lǐ dù , jìn jī yún , shì fù duì zhōng jūn 。
雨晴鸠唤妇,霜冷雁呼羣。 yǔ qíng jiū huàn fù , shuāng lěng yàn hū qún 。
酒量洪深周僕射,诗才俊逸鲍参军。 jiǔ liàng hóng shēn zhōu pú shè , shī cái jùn yì bào cān jūn 。
鸟翼长随,凤兮洵衆禽长; niǎo yì zhǎng suí , fèng xī xún zhòng qín zhǎng ;
狐威不假,虎也真百兽尊。 hú wēi bù jiǎ , hǔ yě zhēn bǎi shòu zūn 。

results matching ""

    No results matching ""