七 虞金对玉,宝对珠,玉兔对金乌。 jīn duì yù , bǎo duì zhū , yù tù duì jīn wū 。
孤舟对短棹,一雁对双凫。 gū zhōu duì duǎn zhào , yī yàn duì shuāng fú 。
横醉眼,捻吟须,李白对杨朱。 héng zuì yǎn , niǎn yín xū , lǐ bái duì yáng zhū 。
秋霜多过雁,夜月有啼乌。 qiū shuāng duō guò yàn , yè yuè yǒu tí wū 。
日暧园林花易赏,雪寒村舍酒难沽。 rì ài yuán lín huā yì shǎng , xuě hán cūn shè jiǔ nán gū 。
人处岭南,善探巨象口中齿; rén chù lǐng nán , shàn tàn jù xiàng kǒu zhōng chǐ ;
客居江右,偶夺骊龙颔下珠。 kè jū jiāng yòu , ǒu duó lí lóng hàn xià zhū 。

贤对圣,智对愚,傅粉对施朱。 xián duì shèng , zhì duì yú , fù fěn duì shī zhū 。
名繮对利锁,挈榼对提壶。 míng jiāng duì lì suǒ , qiè kē duì tí hú 。
鸠哺子,燕调雏,石帐对郇厨。 jiū bǔ zi , yàn diào chú , shí zhàng duì huán chú 。
烟轻笼岸柳,风急撼庭梧。 yān qīng lóng àn liǔ , fēng jí hàn tíng wú 。
鸜眼一方端石砚,龙涎三炷博山垆。 qú yǎn yī fāng duān shí yàn , lóng xián sān zhù bó shān lú 。
曲沼鱼多,可使渔人结网; qū zhǎo yú duō , kě shǐ yú rén jié wǎng ;
平田兔少,漫劳耕者守株。 píng tián tù shǎo , màn láo gēng zhě shǒu zhū 。

秦对赵,越对吴,钓客对耕夫。 qín duì zhào , yuè duì wú , diào kè duì gēng fū 。
箕裘对杖履,杞梓对桑榆。 jī qiú duì zhàng lǚ , qǐ zǐ duì sāng yú 。
天欲晓,日将晡,狡兔对妖狐。 tiān yù xiǎo , rì jiāng bū , jiǎo tù duì yāo hú 。
读书甘刺股,煮粥惜焚须。 dú shū gān cì gǔ , zhǔ zhōu xī fén xū 。
韩信武能平四海,左思文足赋三都。 hán xìn wǔ néng píng sì hǎi , zuǒ sī wén zú fù sān dōu 。
嘉遁幽人,适志竹篱茅舍; jiā dùn yōu rén , shì zhì zhú lí máo shè ;
胜游公子,玩情柳陌花衢。 shèng yóu gōng zǐ , wán qíng liǔ mò huā qú 。

results matching ""

    No results matching ""