三 江楼对阁,户对窗,巨海对长江。 lóu duì gé , hù duì chuāng , jù hǎi duì zhǎng jiāng 。
蓉裳对蕙帐,玉斝对银釭。 róng shang duì huì zhàng , yù jiǎ duì yín gāng 。
青布幔,碧油幢,宝剑对金缸。 qīng bù màn , bì yóu chuáng , bǎo jiàn duì jīn gāng 。
忠心安社稷,利口覆家邦。 zhōng xīn ān shè jì , lì kǒu fù jiā bāng 。
世祖中兴延马武,桀王失道杀龙逄。 shì zǔ zhōng xìng yán mǎ wǔ , jié wáng shī dào shā lóng páng 。
秋雨潇潇,漫烂黄花都满径; qiū yǔ xiāo xiāo , màn làn huáng huā dū mǎn jìng ;
春风嫋嫋,扶疏绿竹正盈窗。 chūn fēng niǎo niǎo , fú shū lǜ zhú zhèng yíng chuāng 。

旌对旆,盖对幢,故国对他邦。 jīng duì pèi , gài duì chuáng , gù guó duì tā bāng 。
千山对万水,九泽对三江。 qiān shān duì wàn shuǐ , jiǔ zé duì sān jiāng 。
山岌岌,水淙淙,鼓振对锺撞。 shān jí jí , shuǐ cóng cóng , gǔ zhèn duì zhōng zhuàng 。
清风生酒舍,皓月照书窗。 qīng fēng shēng jiǔ shě , hào yuè zhào shū chuāng 。
阵上倒戈辛纣战,道旁系剑子婴降。 zhèn shàng dǎo gē xīn zhòu zhàn , dào páng xì jiàn zi yīng jiàng 。
夏日池塘,出没浴波鸥对对; xià rì chí táng , chū méi yù bō ōu duì duì ;
春风帘幕,往来营垒燕双双。 chūn fēng lián mù , wǎng lái yíng lěi yàn shuāng shuāng 。

铢对两,只对双,华岳对湘江。 zhū duì liǎng , zhǐ duì shuāng , huá yuè duì xiāng jiāng 。
朝车对禁鼓,宿火对寒缸。 cháo chē duì jìn gǔ , sù huǒ duì hán gāng 。
青琐闼,碧纱窗,汉社对周邦。 qīng suǒ tà , bì shā chuāng , hàn shè duì zhōu bāng 。
笙箫鸣细细,钟鼓响摐摐。 shēng xiāo míng xì xì , zhōng gǔ xiǎng chuāng chuāng 。
主簿栖鸾名有览,治中展骥姓惟庞。 zhǔ bù qī luán míng yǒu lǎn , zhì zhōng zhǎn jì xìng wéi páng 。
苏武牧羊,雪屡餐于北海; sū wǔ mù yáng , xuě lǚ cān yú běi hǎi ;
庄周活鲋,水必决于西江。 zhuāng zhōu huó fù , shuǐ bì jué yú xī jiāng 。

results matching ""

    No results matching ""