十五 刪興對廢,附對攀,露草對霜菅,歌廉對借寇,習孔對希顏。 xìng duì fèi , fù duì pān , lù cǎo duì shuāng jiān , gē lián duì jiè kòu , xí kǒng duì xī yán 。
山壘壘,水潺潺,奉壁對探鐶。 shān lěi lěi , shuǐ chán chán , fèng bì duì tàn huán 。
禮由公旦作,詩本仲尼刪。 lǐ yóu gōng dàn zuò , shī běn zhòng ní shān 。
驢困客方經灞水,雞鳴人已出函關。 lǘ kùn kè fāng jīng bà shuǐ , jī míng rén yǐ chū hán guān 。
幾夜霜飛,已有蒼鴻辭北塞; jǐ yè shuāng fēi , yǐ yǒu cāng hóng cí běi sāi ;
數朝霧暗,豈無玄豹隱南山。 shù cháo wù àn , qǐ wú xuán bào yǐn nán shān 。

猶對尚,侈對慳,霧髻對煙鬟。 yóu duì shàng , chǐ duì qiān , wù jì duì yān huán 。
鶯啼對鵲噪,獨鶴對雙鷳。 yīng tí duì què zào , dú hè duì shuāng xián 。
黃牛峽,金馬山,結草對銜環。 huáng niú xiá , jīn mǎ shān , jié cǎo duì xián huán 。
崑山惟玉集,合浦有珠還。 kūn shān wéi yù jí , hé pǔ yǒu zhū hái 。
阮籍舊能爲眼白,老萊新愛着衣斑。 ruǎn jí jiù néng wèi yǎn bái , lǎo lái xīn ài zhuó yī bān 。
棲遲避世人,草衣木食; qī chí bì shì rén , cǎo yī mù shí ;
窈窕傾城女,雲鬢花顏。 yǎo tiǎo qīng chéng nǚ , yún bìn huā yán 。

姚對宋,柳對顏,賞善對懲奸。 yáo duì sòng , liǔ duì yán , shǎng shàn duì chéng jiān 。
愁中對夢裏,巧慧對癡頑。 chóu zhōng duì mèng lǐ , qiǎo huì duì chī wán 。
孔北海,謝東山,使越對徵蠻,淫聲聞濮上,離曲聽陽關。 kǒng běi hǎi , xiè dōng shān , shǐ yuè duì zhēng mán , yín shēng wén pú shàng , lí qū tīng yáng guān 。
驍將袍披仁貴白,小兒衣着老萊斑。 xiāo jiāng páo pī rén guì bái , xiǎo ér yī zhuó lǎo lái bān 。
茅舍無人,難卻塵埃生榻上; máo shè wú rén , nán què chén āi shēng tà shàng ;
竹亭有客,尚留風月在窗間。 zhú tíng yǒu kè , shàng liú fēng yuè zài chuāng jiān 。

results matching ""

    No results matching ""