七 虞金對玉,寶對珠,玉兔對金烏。 jīn duì yù , bǎo duì zhū , yù tù duì jīn wū 。
孤舟對短棹,一雁對雙鳧。 gū zhōu duì duǎn zhào , yī yàn duì shuāng fú 。
橫醉眼,捻吟須,李白對楊朱。 héng zuì yǎn , niǎn yín xū , lǐ bái duì yáng zhū 。
秋霜多過雁,夜月有啼烏。 qiū shuāng duō guò yàn , yè yuè yǒu tí wū 。
日曖園林花易賞,雪寒村舍酒難沽。 rì ài yuán lín huā yì shǎng , xuě hán cūn shè jiǔ nán gū 。
人處嶺南,善探巨象口中齒; rén chù lǐng nán , shàn tàn jù xiàng kǒu zhōng chǐ ;
客居江右,偶奪驪龍頷下珠。 kè jū jiāng yòu , ǒu duó lí lóng hàn xià zhū 。

賢對聖,智對愚,傅粉對施朱。 xián duì shèng , zhì duì yú , fù fěn duì shī zhū 。
名繮對利鎖,挈榼對提壺。 míng jiāng duì lì suǒ , qiè kē duì tí hú 。
鳩哺子,燕調雛,石帳對郇廚。 jiū bǔ zi , yàn diào chú , shí zhàng duì huán chú 。
煙輕籠岸柳,風急撼庭梧。 yān qīng lóng àn liǔ , fēng jí hàn tíng wú 。
鸜眼一方端石硯,龍涎三炷博山壚。 qú yǎn yī fāng duān shí yàn , lóng xián sān zhù bó shān lú 。
曲沼魚多,可使漁人結網; qū zhǎo yú duō , kě shǐ yú rén jié wǎng ;
平田兔少,漫勞耕者守株。 píng tián tù shǎo , màn láo gēng zhě shǒu zhū 。

秦對趙,越對吳,釣客對耕夫。 qín duì zhào , yuè duì wú , diào kè duì gēng fū 。
箕裘對杖履,杞梓對桑榆。 jī qiú duì zhàng lǚ , qǐ zǐ duì sāng yú 。
天欲曉,日將晡,狡兔對妖狐。 tiān yù xiǎo , rì jiāng bū , jiǎo tù duì yāo hú 。
讀書甘刺股,煮粥惜焚須。 dú shū gān cì gǔ , zhǔ zhōu xī fén xū 。
韓信武能平四海,左思文足賦三都。 hán xìn wǔ néng píng sì hǎi , zuǒ sī wén zú fù sān dōu 。
嘉遁幽人,適志竹籬茅舍; jiā dùn yōu rén , shì zhì zhú lí máo shè ;
勝遊公子,玩情柳陌花衢。 shèng yóu gōng zǐ , wán qíng liǔ mò huā qú 。

results matching ""

    No results matching ""