十 灰增對損,閉對開,碧草對蒼苔。 zēng duì sǔn , bì duì kāi , bì cǎo duì cāng tái 。
書籤對筆架,兩曜對三臺。 shū qiān duì bǐ jià , liǎng yào duì sān tái 。
周召虎,宋桓魋,閬苑對蓬萊。 zhōu zhào hǔ , sòng huán tuí , làng yuàn duì péng lái 。
薰風生殿閣,皓月照樓臺。 xūn fēng shēng diàn gé , hào yuè zhào lóu tái 。
卻馬漢文思罷獻,吞蝗唐太冀移災。 què mǎ hàn wén sī bà xiàn , tūn huáng táng tài jì yí zāi 。
照耀八荒,赫赫麗天秋日; zhào yào bā huāng , hè hè lì tiān qiū rì ;
震驚百里,轟轟出地春雷。 zhèn jīng bǎi lǐ , hōng hōng chū dì chūn léi 。

沙對水,火對灰,雨雪對風雷。 shā duì shuǐ , huǒ duì huī , yǔ xuě duì fēng léi 。
書淫對傳癖,水滸對巖隈。 shū yín duì chuán pǐ , shuǐ hǔ duì yán wēi 。
歌舊曲,釀新醅,舞館對歌臺。 gē jiù qū , niàng xīn pēi , wǔ guǎn duì gē tái 。
春棠經雨放,秋菊傲霜開。 chūn táng jīng yǔ fàng , qiū jú ào shuāng kāi 。
作酒固難忘麴櫱,調羹必要用鹽梅。 zuò jiǔ gù nán wàng qū niè , diào gēng bì yào yòng yán méi 。
月滿庾樓,據胡牀而可玩; yuè mǎn yǔ lóu , jù hú chuáng ér kě wán ;
花開唐苑,轟羯鼓以奚催。 huā kāi táng yuàn , hōng jié gǔ yǐ xī cuī 。

休對咎,福對災,象箸對犀杯。 xiū duì jiù , fú duì zāi , xiàng zhù duì xī bēi 。
宮花對御柳,峻閣對高臺。 gōng huā duì yù liǔ , jùn gé duì gāo tái 。
花蓓蕾,草根荄,剔蘚對剜苔。 huā bèi lěi , cǎo gēn gāi , tī xiǎn duì wān tái 。
雨前庭蟻鬧,霜後陣鴻哀。 yǔ qián tíng yǐ nào , shuāng hòu zhèn hóng āi 。
元亮南窗今日傲,孫弘東閣幾時開。 yuán liàng nán chuāng jīn rì ào , sūn hóng dōng gé jǐ shí kāi 。
平展青茵,野外茸茸軟草; píng zhǎn qīng yīn , yě wài róng róng ruǎn cǎo ;
高張翠幄,庭前鬱郁涼槐。 gāo zhāng cuì wò , tíng qián yù yù liáng huái 。

results matching ""

    No results matching ""