十四 寒多對少,易對難,虎踞對龍蟠。 duō duì shǎo , yì duì nán , hǔ jù duì lóng pán 。
龍舟對鳳輦,白鶴對青鸞。 lóng zhōu duì fèng niǎn , bái hè duì qīng luán 。
風淅淅,露漙漙,繡轂對雕鞍。 fēng xī xī , lù tuán tuán , xiù gǔ duì diāo ān 。
魚遊荷葉沼,鷺立蓼花灘。 yú yóu hé yè zhǎo , lù lì liǎo huā tān 。
有酒阮貂奚用解,無魚馮鋏必須彈。 yǒu jiǔ ruǎn diāo xī yòng jiě , wú yú féng jiá bì xū dàn 。
丁固夢鬆,柯葉忽然生腹上; dīng gù mèng sōng , kē yè hū rán shēng fù shàng ;
文郎畫竹,枝梢倏爾長毫端。 wén láng huà zhú , zhī shāo shū ěr zhǎng háo duān 。

寒對暑,溼對幹,魯隱對齊桓。 hán duì shǔ , shī duì gàn , lǔ yǐn duì qí huán 。
寒氈對暖席,夜飲對晨餐。 hán zhān duì nuǎn xí , yè yǐn duì chén cān 。
叔子帶,仲由冠,郟鄏對邯鄲。 shū zǐ dài , zhòng yóu guān , jiá rǔ duì hán dān 。
嘉禾憂夏旱,衰柳耐秋寒。 jiā hé yōu xià hàn , shuāi liǔ nài qiū hán 。
楊柳綠遮元亮宅,杏花紅映仲尼壇。 yáng liǔ lǜ zhē yuán liàng zhái , xìng huā hóng yìng zhòng ní tán 。
江水流長,環繞似青羅帶; jiāng shuǐ liú zhǎng , huán rào shì qīng luó dài ;
海蟾輪滿,澄明如白玉盤。 hǎi chán lún mǎn , chéng míng rú bái yù pán 。

橫對豎,窄對寬,黑志對彈丸。 héng duì shù , zhǎi duì kuān , hēi zhì duì dàn wán 。
朱簾對畫棟,彩檻對雕欄。 zhū lián duì huà dòng , cǎi kǎn duì diāo lán 。
春既老,夜將闌,百辟對千官。 chūn jì lǎo , yè jiāng lán , bǎi pì duì qiān guān 。
懷仁稱足足,抱義美般般。 huái rén chēng zú zú , bào yì měi bān bān 。
好馬君王曾市骨,食豬處士僅思肝。 hǎo mǎ jūn wáng céng shì gǔ , shí zhū chù shì jǐn sī gān 。
世仰雙仙,元禮舟中攜郭泰,人稱連壁,夏侯車上並潘安。 shì yǎng shuāng xiān , yuán lǐ zhōu zhōng xié guō tài , rén chēng lián bì , xià hóu chē shàng bìng pān ān 。

results matching ""

    No results matching ""