一 東雲對雨,雪對風,晚照對晴空。 yún duì yǔ , xuě duì fēng , wǎn zhào duì qíng kōng 。
來鴻對去燕,宿鳥對鳴蟲。 lái hóng duì qù yàn , sù niǎo duì míng chóng 。
三尺劍,六鈞弓,嶺北對江東。 sān chǐ jiàn , liù jūn gōng , lǐng běi duì jiāng dōng 。
人間清暑殿,天上廣寒宮。 rén jiān qīng shǔ diàn , tiān shàng guǎng hán gōng 。
兩岸曉煙楊柳綠,一園春雨杏花紅。 liǎng àn xiǎo yān yáng liǔ lǜ , yī yuán chūn yǔ xìng huā hóng 。
兩鬢風霜,途次早行之客; liǎng bìn fēng shuāng , tú cì zǎo xíng zhī kè ;
一蓑煙雨,溪邊晚釣之翁。 yī suō yān yǔ , xī biān wǎn diào zhī wēng 。

沿對革,異對同,白叟對黃童。 yán duì gé , yì duì tóng , bái sǒu duì huáng tóng 。
江風對海霧,牧子對漁翁。 jiāng fēng duì hǎi wù , mù zi duì yú wēng 。
顏巷陋,阮途窮,冀北對遼東。 yán xiàng lòu , ruǎn tú qióng , jì běi duì liáo dōng 。
池中濯足水,門外打頭風。 chí zhōng zhuó zú shuǐ , mén wài dǎ tóu fēng 。
樑帝講經同泰寺,漢皇置酒未央宮。 liáng dì jiǎng jīng tóng tài sì , hàn huáng zhì jiǔ wèi yāng gōng 。
塵慮縈心,懶撫七絃綠綺; chén lǜ yíng xīn , lǎn fǔ qī xián lǜ qǐ ;
霜華滿鬢,羞看百鍊青銅。 shuāng huá mǎn bìn , xiū kàn bǎi liàn qīng tóng 。

貧對富,塞對通,野叟對溪童。 pín duì fù , sāi duì tōng , yě sǒu duì xī tóng 。
鬢皤對眉綠,齒皓對脣紅。 bìn pó duì méi lǜ , chǐ hào duì chún hóng 。
天浩浩,日融融,佩劍對彎弓。 tiān hào hào , rì róng róng , pèi jiàn duì wān gōng 。
半溪流水綠,千樹落花紅。 bàn xī liú shuǐ lǜ , qiān shù luò huā hóng 。
野渡燕穿楊柳雨,芳池魚戲芰荷風。 yě dù yàn chuān yáng liǔ yǔ , fāng chí yú xì jì hé fēng 。
女子眉纖,額下現一彎新月; nǚ zǐ méi xiān , é xià xiàn yī wān xīn yuè ;
男兒氣壯,胸中吐萬丈長虹。 nán ér qì zhuàng , xiōng zhōng tǔ wàn zhàng zhǎng hóng 。

results matching ""

    No results matching ""