六 魚無對有,實對虛,作賦對觀書。 wú duì yǒu , shí duì xū , zuò fù duì guān shū 。
綠窗對朱戶,寶馬對香車。 lǜ chuāng duì zhū hù , bǎo mǎ duì xiāng chē 。
伯樂馬,浩然驢,弋雁對求魚。 bó lè mǎ , hào rán lǘ , yì yàn duì qiú yú 。
分金齊鮑叔,奉璧藺相如。 fēn jīn qí bào shū , fèng bì lìn xiàng rú 。
擲地金聲孫綽賦,迴文錦字竇滔書。 zhì dì jīn shēng sūn chuò fù , huí wén jǐn zì dòu tāo shū 。
未遇殷宗,胥靡困傅巖之築; wèi yù yīn zōng , xū mí kùn fù yán zhī zhú ;
既逢周後,太公舍渭水之漁。 jì féng zhōu hòu , tài gōng shě wèi shuǐ zhī yú 。

終對始,疾對徐,短褐對華裾。 zhōng duì shǐ , jí duì xú , duǎn hè duì huá jū 。
六朝對三國,天祿對石渠。 liù cháo duì sān guó , tiān lù duì shí qú 。
千字策,八行書,有若對相如。 qiān zì cè , bā háng shū , yǒu ruò duì xiàng rú 。
花殘無戲蝶,藻密有潛魚。 huā cán wú xì dié , zǎo mì yǒu qián yú 。
落葉舞風高復下,小荷浮水卷還舒。 luò yè wǔ fēng gāo fù xià , xiǎo hé fú shuǐ juǎn hái shū 。
愛見人長,共服宣尼休假蓋; ài jiàn rén zhǎng , gòng fú xuān ní xiū jià gài ;
恐彰己吝,誰知阮裕竟焚車。 kǒng zhāng jǐ lìn , shuí zhī ruǎn yù jìng fén chē 。

麟對鳳,鱉對魚,內史對中書。 lín duì fèng , biē duì yú , nèi shǐ duì zhōng shū 。
犁鋤對耒耜,畎澮對郊墟。 lí chú duì lěi sì , quǎn huì duì jiāo xū 。
犀角帶,象牙梳,駟馬對安車。 xī jiǎo dài , xiàng yá shū , sì mǎ duì ān chē 。
青衣能報赦,黃耳解傳書。 qīng yī néng bào shè , huáng ěr jiě chuán shū 。
庭畔有人持短劍,門前無客曳長裾。 tíng pàn yǒu rén chí duǎn jiàn , mén qián wú kè yè zhǎng jū 。
波浪拍船,駭舟人之水宿; bō làng pāi chuán , hài zhōu rén zhī shuǐ sù ;
峯巒繞舍,樂隱者之山居。 fēng luán rào shě , lè yǐn zhě zhī shān jū 。

results matching ""

    No results matching ""