十一 真邪對正,假對真,獬豸對麒麟。 xié duì zhèng , jiǎ duì zhēn , xiè zhì duì qí lín 。
韓盧對蘇雁,陸橘對莊椿。 hán lú duì sū yàn , lù jú duì zhuāng chūn 。
韓五鬼,李三人,北魏對西秦。 hán wǔ guǐ , lǐ sān rén , běi wèi duì xī qín 。
蟬鳴哀暮夏,鶯囀怨殘春。 chán míng āi mù xià , yīng zhuàn yuàn cán chūn 。
野燒焰騰紅爍爍,溪流波皺碧粼粼。 yě shāo yàn téng hóng shuò shuò , xī liú bō zhòu bì lín lín 。
行無蹤,居無廬,頌成酒德; xíng wú zōng , jū wú lú , sòng chéng jiǔ dé ;
動有時,藏有節,論著錢神。 dòng yǒu shí , cáng yǒu jié , lùn zhe qián shén 。

哀對樂,富對貧,好友對嘉賓。 āi duì lè , fù duì pín , hǎo yǒu duì jiā bīn 。
彈冠對結綬,白日對青春。 dàn guān duì jié shòu , bái rì duì qīng chūn 。
金翡翠,玉麒麟,虎爪對龍麟。 jīn fěi cuì , yù qí lín , hǔ zhǎo duì lóng lín 。
柳塘生細浪,花徑起香塵。 liǔ táng shēng xì làng , huā jìng qǐ xiāng chén 。
閒愛登山穿謝屐,醉思漉酒脫陶巾。 xián ài dēng shān chuān xiè jī , zuì sī lù jiǔ tuō táo jīn 。
雪冷霜嚴,倚檻鬆筠同傲歲; xuě lěng shuāng yán , yǐ kǎn sōng yún tóng ào suì ;
日遲風暖,滿園花柳各爭春。 rì chí fēng nuǎn , mǎn yuán huā liǔ gè zhēng chūn 。

香對火,炭對薪,日觀對天津。 xiāng duì huǒ , tàn duì xīn , rì guān duì tiān jīn 。
禪心對道眼,野婦對宮嬪。 chán xīn duì dào yǎn , yě fù duì gōng pín 。
仁無敵,德有鄰,萬石對千鈞。 rén wú dí , dé yǒu lín , wàn shí duì qiān jūn 。
滔滔三峽水,冉冉一溪冰。 tāo tāo sān xiá shuǐ , rǎn rǎn yī xī bīng 。
充國功名當畫閣,子張言行貴書紳。 chōng guó gōng míng dāng huà gé , zi zhāng yán xíng guì shū shēn 。
篤志詩書,思入聖賢絕域; dǔ zhì shī shū , sī rù shèng xián jué yù ;
忘情官爵,羞沾名利纖塵。 wàng qíng guān jué , xiū zhān míng lì xiān chén 。

results matching ""

    No results matching ""