三 江樓對閣,戶對窗,巨海對長江。 lóu duì gé , hù duì chuāng , jù hǎi duì zhǎng jiāng 。
蓉裳對蕙帳,玉斝對銀釭。 róng shang duì huì zhàng , yù jiǎ duì yín gāng 。
青布幔,碧油幢,寶劍對金缸。 qīng bù màn , bì yóu chuáng , bǎo jiàn duì jīn gāng 。
忠心安社稷,利口覆家邦。 zhōng xīn ān shè jì , lì kǒu fù jiā bāng 。
世祖中興延馬武,桀王失道殺龍逄。 shì zǔ zhōng xìng yán mǎ wǔ , jié wáng shī dào shā lóng páng 。
秋雨瀟瀟,漫爛黃花都滿徑; qiū yǔ xiāo xiāo , màn làn huáng huā dū mǎn jìng ;
春風嫋嫋,扶疏綠竹正盈窗。 chūn fēng niǎo niǎo , fú shū lǜ zhú zhèng yíng chuāng 。

旌對旆,蓋對幢,故國對他邦。 jīng duì pèi , gài duì chuáng , gù guó duì tā bāng 。
千山對萬水,九澤對三江。 qiān shān duì wàn shuǐ , jiǔ zé duì sān jiāng 。
山岌岌,水淙淙,鼓振對鍾撞。 shān jí jí , shuǐ cóng cóng , gǔ zhèn duì zhōng zhuàng 。
清風生酒舍,皓月照書窗。 qīng fēng shēng jiǔ shě , hào yuè zhào shū chuāng 。
陣上倒戈辛紂戰,道旁系劍子嬰降。 zhèn shàng dǎo gē xīn zhòu zhàn , dào páng xì jiàn zi yīng jiàng 。
夏日池塘,出沒浴波鷗對對; xià rì chí táng , chū méi yù bō ōu duì duì ;
春風簾幕,往來營壘燕雙雙。 chūn fēng lián mù , wǎng lái yíng lěi yàn shuāng shuāng 。

銖對兩,只對雙,華嶽對湘江。 zhū duì liǎng , zhǐ duì shuāng , huá yuè duì xiāng jiāng 。
朝車對禁鼓,宿火對寒缸。 cháo chē duì jìn gǔ , sù huǒ duì hán gāng 。
青瑣闥,碧紗窗,漢社對周邦。 qīng suǒ tà , bì shā chuāng , hàn shè duì zhōu bāng 。
笙簫鳴細細,鐘鼓響摐摐。 shēng xiāo míng xì xì , zhōng gǔ xiǎng chuāng chuāng 。
主簿棲鸞名有覽,治中展驥姓惟龐。 zhǔ bù qī luán míng yǒu lǎn , zhì zhōng zhǎn jì xìng wéi páng 。
蘇武牧羊,雪屢餐於北海; sū wǔ mù yáng , xuě lǚ cān yú běi hǎi ;
莊周活鮒,水必決於西江。 zhuāng zhōu huó fù , shuǐ bì jué yú xī jiāng 。

results matching ""

    No results matching ""