十三 元幽對顯,寂對喧,柳岸對桃源。 yōu duì xiǎn , jì duì xuān , liǔ àn duì táo yuán 。
鶯朋對燕友,早暮對寒暄。 yīng péng duì yàn yǒu , zǎo mù duì hán xuān 。
魚躍沼,鶴乘軒,醉膽對吟魂。 yú yuè zhǎo , hè chéng xuān , zuì dǎn duì yín hún 。
輕塵生範甑,積雪擁袁門。 qīng chén shēng fàn zèng , jī xuě yōng yuán mén 。
縷縷輕煙芳草渡,絲絲微雨杏花村。 lǚ lǚ qīng yān fāng cǎo dù , sī sī wēi yǔ xìng huā cūn 。
詣闕王通,獻太平十二策; yì què wáng tōng , xiàn tài píng shí èr cè ;
出關老子,著道德五千言。 chū guān lǎo zi , zhe dào dé wǔ qiān yán 。

兒對女,子對孫,藥圃對花村。 ér duì nǚ , zǐ duì sūn , yào pǔ duì huā cūn 。
高樓對邃閣,赤豹對玄猿。 gāo lóu duì suì gé , chì bào duì xuán yuán 。
妃子騎,夫人軒,曠野對平原。 fēi zǐ qí , fū rén xuān , kuàng yě duì píng yuán 。
匏巴能鼓瑟,伯氏善吹壎。 páo bā néng gǔ sè , bó shì shàn chuī xūn 。
馥馥早梅思驛使,萋萋芳草怨王孫。 fù fù zǎo méi sī yì shǐ , qī qī fāng cǎo yuàn wáng sūn 。
秋夕月明,蘇子黃崗遊絕壁; qiū xī yuè míng , sū zi huáng gǎng yóu jué bì ;
春朝花發,石家金谷啓芳園。 chūn cháo huā fā , shí jiā jīn gǔ qǐ fāng yuán 。

歌對舞,德對恩,犬馬對雞豚。 gē duì wǔ , dé duì ēn , quǎn mǎ duì jī tún 。
龍池對鳳沼,雨驟對雲屯。 lóng chí duì fèng zhǎo , yǔ zhòu duì yún tún 。
劉向閣,李膺門,唳鶴對啼猿。 liú xiàng gé , lǐ yīng mén , lì hè duì tí yuán 。
柳搖春白晝,梅弄月黃昏,歲冷鬆筠皆有節,春喧桃李本無言。 liǔ yáo chūn bái zhòu , méi nòng yuè huáng hūn , suì lěng sōng yún jiē yǒu jié , chūn xuān táo lǐ běn wú yán 。
噪晚齊蟬,歲歲秋來泣恨; zào wǎn qí chán , suì suì qiū lái qì hèn ;
啼宵蜀鳥,年年春去傷魂。 tí xiāo shǔ niǎo , nián nián chūn qù shāng hún 。

results matching ""

    No results matching ""