十二 文



家對國,武對文,四輔對三軍。 jiā duì guó , wǔ duì wén , sì fǔ duì sān jūn 。
九經對三史,菊馥對蘭芬。 jiǔ jīng duì sān shǐ , jú fù duì lán fēn 。
歌北鄙,詠南薰,邇聽對遙聞。 gē běi bǐ , yǒng nán xūn , ěr tīng duì yáo wén 。
召公周太保,李廣漢將軍。 zhào gōng zhōu tài bǎo , lǐ guǎng hàn jiāng jūn 。
聞化蜀民皆草偃,爭權晉土已瓜分。 wén huà shǔ mín jiē cǎo yǎn , zhēng quán jìn tǔ yǐ guā fēn 。
巫峽夜深,猿嘯苦哀巴地月; wū xiá yè shēn , yuán xiào kǔ āi bā dì yuè ;
衡峯秋早,雁飛高貼楚天雲。 héng fēng qiū zǎo , yàn fēi gāo tiē chǔ tiān yún 。

欹對正,見對聞,偃武對修文。 yī duì zhèng , jiàn duì wén , yǎn wǔ duì xiū wén 。
羊車對鶴駕,朝旭對晚曛。 yáng chē duì hè jià , cháo xù duì wǎn xūn 。
花有豔,竹成文,馬燧對羊欣。 huā yǒu yàn , zhú chéng wén , mǎ suì duì yáng xīn 。
山中樑宰相,樹下漢將軍。 shān zhōng liáng zǎi xiàng , shù xià hàn jiāng jūn 。
施帳解圍嘉道韞,當壚沽酒嘆文君。 shī zhàng jiě wéi jiā dào yùn , dāng lú gū jiǔ tàn wén jūn 。
好景有期,北嶺幾枝梅似雪; hǎo jǐng yǒu qī , běi lǐng jǐ zhī méi sì xuě ;
豐年先兆,西郊千頃稼如雲。 fēng nián xiān zhào , xī jiāo qiān qǐng jià rú yún 。

堯對舜,夏對殷,蔡惠對劉蕡。 yáo duì shùn , xià duì yīn , cài huì duì liú fén 。
山明對水秀,五典對三墳。 shān míng duì shuǐ xiù , wǔ diǎn duì sān fén 。
唐李杜,晉機雲,事父對忠君。 táng lǐ dù , jìn jī yún , shì fù duì zhōng jūn 。
雨晴鳩喚婦,霜冷雁呼羣。 yǔ qíng jiū huàn fù , shuāng lěng yàn hū qún 。
酒量洪深周僕射,詩才俊逸鮑參軍。 jiǔ liàng hóng shēn zhōu pú shè , shī cái jùn yì bào cān jūn 。
鳥翼長隨,鳳兮洵衆禽長; niǎo yì zhǎng suí , fèng xī xún zhòng qín zhǎng ;
狐威不假,虎也真百獸尊。 hú wēi bù jiǎ , hǔ yě zhēn bǎi shòu zūn 。

results matching ""

    No results matching ""