四 支茶對酒,賦對詩,燕子對鶯兒。 chá duì jiǔ , fù duì shī , yàn zi duì yīng ér 。
栽花對種竹,落絮對遊絲。 zāi huā duì zhǒng zhú , luò xù duì yóu sī 。
四目頡,一足夔,鴝鵒對鷺鷥。 sì mù xié , yī zú kuí , qú yù duì lù sī 。
半池紅菡萏,一架白荼蘼。 bàn chí hóng hàn dàn , yī jià bái tú mí 。
幾陣秋風能應候,一犁春雨甚知時。 jǐ zhèn qiū fēng néng yīng hòu , yī lí chūn yǔ shén zhī shí 。
智伯恩深,國士吞變形之炭; zhì bó ēn shēn , guó shì tūn biàn xíng zhī tàn ;
羊公德大,邑人豎墮淚之碑。 yáng gōng dé dà , yì rén shù duò lèi zhī bēi 。

行對止,速對遲,舞劍對圍棋。 xíng duì zhǐ , sù duì chí , wǔ jiàn duì wéi qí 。
花箋對草字,竹簡對毛錐。 huā jiān duì cǎo zì , zhú jiǎn duì máo zhuī 。
汾水鼎,峴山碑,虎豹對熊羆。 fén shuǐ dǐng , xiàn shān bēi , hǔ bào duì xióng pí 。
花開紅錦繡,水漾碧琉璃。 huā kāi hóng jǐn xiù , shuǐ yàng bì liú lí 。
去婦因探鄰舍棗,出妻爲種後園葵。 qù fù yīn tàn lín shě zǎo , chū qī wèi zhǒng hòu yuán kuí 。
笛韻和諧,仙管恰從雲裏降; dí yùn hé xié , xiān guǎn qià cóng yún lǐ jiàng ;
櫓聲咿軋,漁舟正向雪中移。 lǔ shēng yī yà , yú zhōu zhèng xiàng xuě zhōng yí 。

戈對甲,鼓對旗,紫燕對黃鸝。 gē duì jiǎ , gǔ duì qí , zǐ yàn duì huáng lí 。
梅酸對李苦,青眼對白眉。 méi suān duì lǐ kǔ , qīng yǎn duì bái méi 。
三弄笛,一圍棋,雨打對風吹。 sān nòng dí , yī wéi qí , yǔ dǎ duì fēng chuī 。
海棠春睡早,楊柳晝眠遲。 hǎi táng chūn shuì zǎo , yáng liǔ zhòu mián chí 。
張駿曾爲槐樹賦,杜陵不作海棠詩。 zhāng jùn céng wèi huái shù fù , dù líng bù zuò hǎi táng shī 。
晉士特奇,可比一斑之豹; jìn shì tè qí , kě bǐ yī bān zhī bào ;
唐儒博識,堪爲五總之龜。 táng rú bó shí , kān wèi wǔ zǒng zhī guī 。

results matching ""

    No results matching ""